ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ตุลาคม 2562 - ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสามารถเช็คความถูกต้องของโครงการ/กิจกรรม ได้ที่ คลิกที่นี้

24 ตุลาคม 2562 - ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุจะดำเนินการจัดทำชุดเบิกผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ทั้งหมด ที่เว็บไชต์ http://www.gprocurement.go.th

ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มงานพัสดุ

ใบประมาณการ 2563.pdf

แบบฟอร์มใบประมาณการ ปีงบประมาณ 2563

ใบเสนอราคา .docx

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการดำเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สําหรับปีงบประมาณ 2562

แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มงานงบประมาณ


ฐานข้อมูลราคากลาง

ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ.

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนมาตรฐานสากล