ระบบงานและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียนวัชรวิทยา

โดย งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป X จัดทำระบบสนับสนุนโดย ครูนาย สังคมศึกษา

ไทยเซฟไทย

"ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด"

การรับวัคซีนฯ เข็ม 3 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา [ตามความสมัครใจ] สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565