ห้องเรียนคุณภาพ SPM.41 Modle

การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา : โรงเรียนวัชรวิทยา