การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

พสน. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย