ชุดหลักสูตรวิชา การต้านทุจริตศึกษา ม.1 (Anti-Corruption Education)

นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.41

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.1 เรื่อง ความพอเพียง

ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอ "พอเท่ากับดี" และอภิปรายถึงพฤติกรรมของตัวละคร

ชิ้นงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ เชื่อมโยงพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องกับหลักแนวคิด ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้คู่คุณธรรม มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

ทำในกระดาษ A4 เปล่า ในรูปแบบ Mind Mapping หรือแผนผังประเภทอื่นๆ และตกแต่งให้สวยงาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.2 เรื่อง ความโปร่งใส

  1. นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่อง“พลังปลูกสำนึก - ภาพยนตร์สั้น คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” แล้วให้นักเรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องที่ส่งผลต่อตนเอง ต่อผู้อื่น จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจปัญหาความไม่โปร่งใสในชุมชนของตนเองแล้วร่วมกันวิเคราะห์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สรุปสู่แนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความโปร่งใส

  3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจปัญหาและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของกลุ่มตนเอง สรุปเป็น Mind Mad เป็นรายบุคคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.3 เรื่อง ตื่นรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.4 เรื่อง ต่อต้านทุจริต

นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาสาระสำคัญโดยสรุปจากการชมวีดิทัศน์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3.4 เรื่อง ต่อต้านทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

รออัปเดต

เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้

ม.1.pdf