แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2565

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

รายการ Lecture book 2/2565 [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

รายการ Lecture book

 • ครัั้งที่ 1 unit 1 : หัวข้อ 1-2

 • ครัั้งที่ 2 unit 1 : หัวข้อ 3-8

 • ครัั้งที่ 3 unit 2 : หน้า 13-17

 • ครัั้งที่ 4 unit 2 : พาราไดม์ 18 - 29

 • ครัั้งที่ 5 unit 2 : นโยบาย หน้า 30 - 35

 • ครัั้งที่ 6 unit 2 : นโยบาย หน้า 36 - 50

 • ครัั้งที่ 7 unit 2 : องค์การ

รายการ ส่งงาน และคำอธิบาย 2/2565 [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

รายการชิ้นงาน

 • งานชิ้นที่ 1 วีดีโอแนะนำตัว 3 นาที กำหนดส่ง 7 พ.ย. 65

 • งานชิ้นที่ 2 การวิเคราะห์นโยบายเบื้องต้นสำหรับเด็กนิติรัฐ กำหนดส่ง 16 พฤศจิกายน 2565 ก่อน หมดคาบ 9 [เช็คเวลาเรียนจากงานที่ส่ง]

  • คำอธิบาย : ให้นักเรียน จำนวน 1 - 2 คน (ห้ามเกินกว่าจำนวนที่กำหนด) เลือกนโยบายสาธารณะที่ตนเอง/คู่ สนใจ จำนวน 1 นโยบาย (ที่ได้เลือกใน Discord) แล้ววิเคราะห์เบื้องต้นตามประเด็นที่กำหนด จัดทำลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น (ไม่จำกัดวิธีทำ) โดยเขียนชื่อ - นามสกุล ชั้น และเลขที่ไว้ที่มุมล่างขวามือ (1) ทั้งนี้จะทำแบบเขียนมือและตกแต่งให้สวยงาม หรือ (2) อนุญาตให้ใช้โปรแกรม โดยการเขียนด้วยมือหรือตกแต่งในรูปแบบที่สนใจ หากนักเรียนคนใดที่ทำใส่กระดาษ เมื่อแสกนส่งแล้ว ให้นำเอกสารตัวจริงส่งที่ห้อง 327

  • ประเด็นสำหรับวิเคราะห์เบื้องต้น ได้แก่

    1. ชื่อนโยบาย

    2. ใคร/กลุ่ม/พรรค/อื่น ๆ ใด ที่เป็นผู้กำหนด/สร้าง/ผลักดันนโยบาย

    3. สถานะนโยบายในปัจจุบัน (ยังไม่ได้ดำเนินการ / อยู่ในระหว่างการดำเนินการ / เสร็จสิ้นการดำเนินการ / นโยบายล้มเหลว)

    4. บอกเล่านโยบายแบบเข้าใจง่าย (สังเขป / ครอบคลุม / กระชับ / ได้ใจความ)

    5. บอกเล่ากระบวนการของนโยบาย (การผลักดัน / สภาพปัญหาก่อนเกิดนโยบาย / การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) (ถ้ามี)

    6. ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย (ทางบวก / ทางลบ / อื่น ๆ)

    7. นโยบายที่นักเรียนเลือกมาดังกล่าว มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกับนโยบายใดอีกบ้าง จงระบุชื่อนโยบายและยกมาพอสังเขป

    8. ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของคนในสังคมต่อนโยบายดังกล่าว

    9. มุมมองของนักเรียนที่มีต่อนโยบายดังกล่าว

    10. ข้อเสนอแนะต่อนโยบายในมุมมองของนักเรียน

  • หมายเหตุ : กรณีทำ 2 คน ให้ส่งงานเพียง 1 คน แต่ให้ใส่ชื่อในหมายเหตุทั้ง 2 คน

 • งานชิ้นที่ 3 เตรียมความพร้อมการดีเบต (1) กำหนดส่ง 16 พฤศจิกายน 2565 ก่อน 23.59 น.

  • คำอธิบาย : ให้นักเรียนจัดถ่ายรูปกลุ่ม และจัดทำภาพ จำนวนกลุ่มละ 1 ภาพ

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : รหัสเข้าสอบคือ รหัสที่แจ้งก่อนเริ่มสอบทุกครั้ง

10 ตุลาคม 2565 - 4 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนทุกคนจะต้องทำแบบฟอร์ม 2 ชุด ได้แก่

17 พฤศจิกายน 2565 ให้สอบแก้ตัวถึง อาทิตย์ 20 พ.ย. 65 ก่อน 23.59 น.

24 พฤศจิกายน 2565

8 ธันวาคม 2565

 • แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนที่ 2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน จำนวน 30 ข้อ คะแนนดิบ 30 คะแนน

  • คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน [Ref ทุก ๆ 5 นาที]

 • สำหรับครูนายคนเดียวเท่านั้น กดตรงนี้

.. ธันวาคม 2565

 • แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนที่ 3 องค์การและการจัดการองค์การ จำนวน 30 ข้อ คะแนนดิบ 30 คะแนน

  • คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน [Ref ทุก ๆ 5 นาที]

 • สำหรับครูนายคนเดียวเท่านั้น กดตรงนี้

.. ธันวาคม 2565

 • แบบทดสอบเก็บคะแนน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนที่ 4 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ จำนวน 30 ข้อ คะแนนดิบ 30 คะแนน

  • คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนน [Ref ทุก ๆ 5 นาที]

 • สำหรับครูนายคนเดียวเท่านั้น กดตรงนี้