แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 2/2565

รายวิชา ส 30227 (ส 30231 เดิม) การบริหารรัฐกิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

รายการ Lecture book 2/2565 [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

รายการ Lecture book

รายการ ส่งงาน และคำอธิบาย 2/2565 [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

รายการชิ้นงาน

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : รหัสเข้าสอบคือ รหัสที่แจ้งก่อนเริ่มสอบทุกครั้ง

10 ตุลาคม 2565 - 4 พฤศจิกายน 2565

นักเรียนทุกคนจะต้องทำแบบฟอร์ม 2 ชุด ได้แก่

17 พฤศจิกายน 2565 ให้สอบแก้ตัวถึง อาทิตย์ 20 พ.ย. 65 ก่อน 23.59 น.

24 พฤศจิกายน 2565

8 ธันวาคม 2565

15 ธันวาคม 2565 (ส่วนที่ 1 สอบเดี่ยวหรือคู่)

15 ธันวาคม 2565 (ส่วนที่ 2 สอบกลุ่มไม่เกิน 5 คน)

ถอดบทเรียนจาก VDO Clip องค์การและการจัดการองค์การภาครัฐ

ขั้นตอนการดำเนินการ

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

https://youtu.be/iKCCoLO82RU

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

https://youtu.be/Dv4H8ZE21yM

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีการบริหารองค์การ https://youtu.be/agFxbZRDKZ0

บทที่ 3 แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ

https://youtu.be/sM2vaOgCGu4

บทที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ

https://youtu.be/lF4N3mNZtww

บทที่ 5 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ

https://youtu.be/MWOh8B5QcdU

บทที่ 6 อำนาจหน้าที่และการเมืองในองค์การ https://youtu.be/NJBkraqpUb8

บทที่ 7 การพัฒนาองค์การและการสร้างทีมงาน
https://youtu.be/KIM5IzHlgiE

22 ธันวาคม 2565 (รวมกับการสอบกลางภาค 29 ธ.ค. 65)

ข้อ 1 – 5 : ข้อสอบแบบเลือกตอบไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

 

ข้อ 6 : ข้อสอบบังคับตอบ : นักเรียนคิดเห็นว่าแผนภูมิแสดงรูปแบบชนชั้นตามภาพด้านล่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ จงอธิบายขยายความให้เข้าใจ และเห็นภาพชัดเจน