กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ปี 2563 - 2564

2 ธันวาคม 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 - กิจกรรม DEBATE "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"


รายละเอียดกำหนดเวลาและทีมแข่งขัน

  • คู่ 1 ระหว่างกลุ่ม 1 VS กลุ่ม 6 หัวข้อ "รัฐบาลทหารเหมาะสมกับการบริหาร ?" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 1 - 2

  • คู่ 2 ระหว่างกลุ่ม 2 VS กลุ่ม 7 หัวข้อ "โครงการของรัฐในยุค Covid-19 มีปัญหาที่ประชาชนหรือรัฐบาล" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 4 เปลี่ยนแปลงเป็น 24 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 4

  • คู่ 3 ระหว่างกลุ่ม 3 VS กลุ่ม 5 หัวข้อ "การศึกษาที่ดีควรมากจากระบบการศึกษามากกว่าตัวนักเรียน" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 1 - 2

  • คู่ 4 ระหว่างกลุ่ม 4 VS กลุ่ม 8 หัวข้อ "งบการศึกษาที่รัฐได้ประโยชน์มากกว่าตัวนักเรียนที่ควรได้รับ ?" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 4 เปลี่ยนแปลงเป็น 25 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 5 (รวมพักเที่ยงทั้งหมด)


  • คู่พิเศษ รวมทีม Gen2 หัวข้อ "การบริหารควรเป็นอำนาจของข้าราชการหรือนักการเมือง" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 4 ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากเวลาไม่พอ

รายละเอียดกติกาและความรู้สำหรับนักเรียน

รายละเอียดดีเบต 64.pdf


PR คู่ 1 ระหว่างกลุ่ม 1 VS กลุ่ม 6 หัวข้อ "รัฐบาลทหารเหมาะสมกับการบริหาร ?" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 1 - 2

PR คู่ 2 ระหว่างกลุ่ม 2 VS กลุ่ม 7 หัวข้อ "มาตรการของรัฐในยุค Covid-19 มีปัญหาที่ประชาชนหรือรัฐบาล" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 4

PR คู่ 3 ระหว่างกลุ่ม 3 VS กลุ่ม 5 หัวข้อ "การศึกษาที่ดีควรมากจากระบบการศึกษามากกว่าตัวนักเรียน" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 1 - 2

PR คู่ 4 ระหว่างกลุ่ม 4 VS กลุ่ม 8 หัวข้อ "งบการศึกษาที่รัฐได้ประโยชน์มากกว่าตัวนักเรียนที่ควรได้รับ ?" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คาบ 3 - 4