ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปีการศึกษา 2565 @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน รายวิชา ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ปีการศึกษา 2565

ระบบการทดสอบออนไลน์

คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติ

 1. ขอให้นักเรียนที่เข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] มาบังคับใช้โดยอนุโลม

 2. นักเรียนจะต้อง Log in บัญชี gmail ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] และการกดรับทราบกติกาการทำแบบทดสอบทุกครั้ง และการทำแบบทดสอบจะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

16 มิถุนายน 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. การสอบย่อยครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ความเป็นมาของกฎหมายแพ่งฯ, ป.พ.พ. บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล [10 คะแนน]

โจทย์และน้ำหนักคะแนนการสอบรอบ 2

คำชี้แจง

 • ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยไม่ต้องลอกโจทย์ลงกระดาษคำตอบ ให้เขียนหมายเลขให้ชัดเจน กำหนดให้อ่านคำชี้แจงและข้อปฎิบัติที่ส่งให้ในแชทกลุ่ม และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 • เขียนชื่อในกระดาษคำตอบทุกแผ่น แผ่นใดไม่เขียน จะไม่ตรวจคำตอบให้

 • การตอบ ตอบให้ตรงกับสิ่งที่ถาม อะไรที่ไม่ได้ถาม ไม่ต้องตอบ หากตรวจพบจะลบคะแนนตามสมควร

 • ลายมือ เขียนให้อ่านออกง่าย หากเขียนอ่านยาก เขียนหวัด เขียนไม่ตั้งใจ จะลบคะแนนตามสมควร

 • ทุจริตการสอบ ปรับตกทุกกรณี พร้อมดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 1. 2 คะแนน - หลักเกณฑ์การตีความตามมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีลักษณะอย่างไร จงอธิบายให้ครบถ้วน

 2. 2 คะแนน - กากบาท รอยขีด และแกงได มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจง่าย

 3. 1 คะแนน - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย ใช้หลักการใดเป็นสำคัญ จงตอบชื่อหลักการ

 4. 20 คะแนน - 4. จงอธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ในเรื่องสภาพบุคคลตามมาตรา 15 โดยละเอียด ครบถ้วนในทุกประเด็น โดยเฉพาะ

     • สภาพบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อใด หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ ต้องมีอะไรบ้าง สภาพบุคคลจึงจะเริ่มต้น

     • เกณฑ์การวินิจฉัยการเริ่มต้นของสภาพบุคคล มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

     • สภาพบุคคลสิ้นสุดลงได้กี่กรณี จงอธิบายองค์ประกอบของแต่ละกรณีพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนโดยไม่กำกวม

     • หลักเกณฑ์การนับอายุบุคคล (รวมถึงข้อยกเว้นใน พ.ศ.ที่มีการเปลี่ยนวันเริ่มต้นปีปฎิทิน)

     • สิทธิการได้รับมรดกกับการนับอายุบุคคล

     • ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้อธิบายในชั้นเรียน (ให้ครบถ้วนทุกประเด็น)

 5. 10 คะแนน - จงบอกข้อแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มาไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

 6. 10 คะแนน - หลัก 310 วัน เป็นหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้าง จงระบุเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องอธิบาย

 7. 10 คะแนน - จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงการแบ่งประเภทของทรัพย์ ว่าสามารถแบ่งได้กี่ลักษณะ และแต่ละลักษณะสามารถแยกย่อยได้อย่างไร (อธิบายมากคะแนนมาก)

 8. 10 คะแนน - ทรัพย์อะไรที่เหมือนจะสามารถขายได้ แต่ก็ขายไม่ได้ เนื่องจากผิดกฎหมาย จงตอบพร้อมอธิบายประกอบให้ครอบคลุมและชัดเจน

 9. 10 คะแนน - จงอธิบายทรัพย์ในเรื่อง ทรัพย์ประธาน ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผล โดยสังเขป

 10. 10 คะแนน - การนับอายุความในคดีแพ่งตามปกติ หากไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในตัวบท ให้นับอายุความกี่ปี ?

 11. 3 คะแนน - ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถนับได้อย่างไร จงระบุคำตอบเป็นหน่วยการนับ

 12. 5 คะแนน - อธิบายหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาในภาพรวมโดยสังเขป

 13. 5 คะแนน - ลูกหนี้ชำระหนี้ภายหลังขาดอายุความแล้ว ผลจะเป็นอย่างไร จงตอบให้ชัดเจน

 14. 2 คะแนน - ".................. - สถานการณ์สมมุตจากเหตุการณ์จริง - ....................." นักเรียนจะปฎิบัติตนอย่างไร จงตอบตามสามัญสำนึกของตนโดยไม่เสแสร้ง

ข้อพิเศษ นักเรียนต้องตอบให้ครบ 14 ข้อด้านบนก่อน จึงจะตอบส่วนนี้ได้ หากตอบถูกต้องจะได้รับคะแนน แต่ไม่เกินคะแนนเต็ม

 • 10 คะแนน - A. อธิบายหลักเกณฑ์การนับอายุความ ในกรณีสิทธิเรียกร้องทั่วไป (1) นิติกรรมที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ (2) นิติกรรมที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ (3) ในกรณีอื่น ๆ ที่มิใช่เกิดจากนิติกรรม (4) สิทธิเรียกร้องงดเว้นการกระทำการ

 • 5 คะแนน - B. ส่วนของเดือนในกรณีที่เป็นเดือนกุมภาพันธ์ มีทั้งหมดกี่วัน

 • 5 คะแนน - C. ในกรณีตัวบทกฎหมายเป็นที่สงสัย ให้ตีความในทางใด

17 มิถุนายน 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. การสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

17 มิถุนายน 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนวัชรวิทยา

การสอบย่อยครั้งที่ 2 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป

คำชี้แจง [100 คะแนน] [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา

 • ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

 • ลักษณะ 2 บุคคล

 • ลักษณะ 3 ทรัพย์

 • ลักษณะ 5 ระยะเวลา

 • ลักษณะ 6 อายุความ

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. การนั่งของผู้เข้าสอบ : เรียงเลขที่ และโต๊ะตามที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดเท่านั้น

 2. การปฎิบัติตนของผู้เข้าสอบ [โปรดอ่านและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด]

  • อนุญาตให้นำปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำเข้าสถานที่สอบเท่านั้น หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่า ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดลบเด็ดขาด

  • ห้ามนำสัมภาระและมือถือเข้าสถานที่สอบ ให้วางที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบ

  • ไม่ต้องลอกโจทย์ ให้เขียนหมายเลขข้อ และคำตอบ ทั้งนี้จะเริ่มตอบจากข้อใดก่อนก็ได้

  • นักเรียนต้องนั่งสอบจนหมดเวลาสอบ ห้ามออกจากสถานที่สอบเว้นแต่กรณีสุดวิสัย

  • เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักเรียนมารับโทรศัพท์มือถือคืน เพื่อสแกนข้อสอบเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ แล้วให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกินเวลา 15.30 น. (ยึดเวลาตาม google froms)

  • ให้ส่งข้อสอบแบบกระดาษเมื่อหมดเวลาทำการสอบ ที่คณะกรรมการคุมสอบ โดยเขียนชื่อ - นามสกุลกำกับที่กระดาษทุกแผ่น [สงวนสิทธิ์ไม่ตรวจคำตอบในกระดาษคำตอบแผ่นที่ไม่มีการเขียนชื่อไว้]

  • หากมีเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งที่กำหนดได้ ให้รีบชี้แจงเหตุผลผ่านแชทส่วนตัวเมื่อทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นโดยไม่ชักช้า [จะพิจารณาเป็นกรณีไป และคำวินิจฉัยของครูผู้สอน ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุธรณ์หรือเรียกร้องมิได้]

  • ผู้ใดทุจริตการสอบ [ทุกกรณี] จะถูกดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น

  • ข้อความตามด้านบนมีเหตุลดหย่อนโทษ ในกรณีที่สารภาพผิดเอง โดยลดหย่อนโทษให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นความผิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิ์ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน

  • ข้อความด้านบน ใช้บังคับเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ข้อสอบฉบับจริง - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. การสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนวัชรวิทยา

การสอบย่อยครั้งที่ 3 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว + บรรพ 6 มรดก + วิ.แพ่ง

คำชี้แจง [40 คะแนน] [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา (ปรนัย)

 • บรรพ 5 ครอบครัว จำนวน 11 ข้อ

 • บรรพ 6 มรดก จำนวน 13 ข้อ

 • กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง จำนวน 16 ข้อ

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. การนั่งของผู้เข้าสอบ : เรียงเลขที่ และโต๊ะตามที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดเท่านั้น

 2. การปฎิบัติตนของผู้เข้าสอบ [โปรดอ่านและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด]

  • อนุญาตให้นำปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำเข้าสถานที่สอบเท่านั้น หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่า ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดลบเด็ดขาด

  • อนุญาตให้นำมือถือ - Tablet - I-Pad หรือ Notebook เข้าห้องสอบได้เพียง 1 เครื่อง เนื่องจากมีการทำข้อสอบแบบออนไลน์

  • ห้ามนำสัมภาระเข้าสถานที่สอบ ให้วางที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบ

  • นักเรียนต้องนั่งสอบจนหมดเวลาสอบ ห้ามออกจากสถานที่สอบเว้นแต่กรณีสุดวิสัย

  • หากมีเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งที่กำหนดได้ ให้รีบชี้แจงเหตุผลผ่านแชทส่วนตัวเมื่อทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นโดยไม่ชักช้า [จะพิจารณาเป็นกรณีไป และคำวินิจฉัยของครูผู้สอน ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุธรณ์หรือเรียกร้องมิได้]

  • ผู้ใดทุจริตการสอบ [ทุกกรณี] จะถูกดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น

  • ข้อความตามด้านบนมีเหตุลดหย่อนโทษ ในกรณีที่สารภาพผิดเอง โดยลดหย่อนโทษให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นความผิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิ์ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน

  • ข้อความด้านบน ใช้บังคับเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง วิ.แพ่ง [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

26 สิงหาคม 2565 - เวลา 12.30 - 14.10 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนวัชรวิทยา

การสอบย่อยครั้งที่ 4 เรื่อง วิ.แพ่ง

คำชี้แจง [100 คะแนน] [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา (อัตนัย)

 • กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. การนั่งของผู้เข้าสอบ : เรียงเลขที่ และโต๊ะตามที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดเท่านั้น

 2. การปฎิบัติตนของผู้เข้าสอบ [โปรดอ่านและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด]

  • อนุญาตให้นำปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำเข้าสถานที่สอบเท่านั้น หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่า ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดลบเด็ดขาด

  • อนุญาตให้นำมือถือ - Tablet - I-Pad หรือ Notebook เข้าห้องสอบได้เพียง 1 เครื่อง เนื่องจากมีการทำข้อสอบแบบออนไลน์

  • ห้ามนำสัมภาระเข้าสถานที่สอบ ให้วางที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบ

  • ไม่ต้องลอกโจทย์ ให้เขียนหมายเลขข้อ และคำตอบ ทั้งนี้จะเริ่มตอบจากข้อใดก่อนก็ได้

  • นักเรียนต้องนั่งสอบจนหมดเวลาสอบ ห้ามออกจากสถานที่สอบเว้นแต่กรณีสุดวิสัย

  • เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักเรียนมารับโทรศัพท์มือถือคืน เพื่อสแกนข้อสอบเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ แล้วให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกินเวลา 15.30 น. (ยึดเวลาตาม google froms)

  • ให้ส่งข้อสอบแบบกระดาษเมื่อหมดเวลาทำการสอบ ที่คณะกรรมการคุมสอบ โดยเขียนชื่อ - นามสกุลกำกับที่กระดาษทุกแผ่น [สงวนสิทธิ์ไม่ตรวจคำตอบในกระดาษคำตอบแผ่นที่ไม่มีการเขียนชื่อไว้]

  • หากมีเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งที่กำหนดได้ ให้รีบชี้แจงเหตุผลผ่านแชทส่วนตัวเมื่อทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นโดยไม่ชักช้า [จะพิจารณาเป็นกรณีไป และคำวินิจฉัยของครูผู้สอน ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุธรณ์หรือเรียกร้องมิได้]

  • ผู้ใดทุจริตการสอบ [ทุกกรณี] จะถูกดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น

  • ข้อความตามด้านบนมีเหตุลดหย่อนโทษ ในกรณีที่สารภาพผิดเอง โดยลดหย่อนโทษให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นความผิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิ์ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน

  • ข้อความด้านบน ใช้บังคับเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

19 กันยายน 2565 - เวลา 08.20 - 10.00 น. การสอบย่อยครั้งที่ 5 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้ [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

คำชี้แจง [100 คะแนน] [ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา (ปรนัย)

 • บรรพ 2 หนี้

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. การนั่งของผู้เข้าสอบ : เรียงเลขที่ และโต๊ะตามที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดเท่านั้น

 2. การปฎิบัติตนของผู้เข้าสอบ [โปรดอ่านและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด]

  • อนุญาตให้นำปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำเข้าสถานที่สอบเท่านั้น หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่า ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดลบเด็ดขาด

  • อนุญาตให้นำมือถือ - Tablet - I-Pad หรือ Notebook เข้าห้องสอบได้เพียง 1 เครื่อง เนื่องจากมีการทำข้อสอบแบบออนไลน์

  • ห้ามนำสัมภาระเข้าสถานที่สอบ ให้วางที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบ

  • นักเรียนต้องนั่งสอบจนหมดเวลาสอบ ห้ามออกจากสถานที่สอบเว้นแต่กรณีสุดวิสัย

  • หากมีเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งที่กำหนดได้ ให้รีบชี้แจงเหตุผลผ่านแชทส่วนตัวเมื่อทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นโดยไม่ชักช้า [จะพิจารณาเป็นกรณีไป และคำวินิจฉัยของครูผู้สอน ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุธรณ์หรือเรียกร้องมิได้]

  • ผู้ใดทุจริตการสอบ [ทุกกรณี] จะถูกดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น

  • ข้อความตามด้านบนมีเหตุลดหย่อนโทษ ในกรณีที่สารภาพผิดเอง โดยลดหย่อนโทษให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นความผิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิ์ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน

  • ข้อความด้านบน ใช้บังคับเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -

19 กันยายน 2565 - เวลา 08.20 - 11.00 น. การสอบย่อยครั้งที่ 6 เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 หนี้ [คลิกเพื่ออ่านส่วนที่ซ่อน]

การสอบย่อยครั้งที่ 6 เรื่อง หนี้

คำชี้แจง [50คะแนน] [หารตามที่ครูนายกำหนด - ต้องได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านการสอบ นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องเรียนซ่อมเสริม จำนวน 4 ชั่วโมง หรือทำกิจกรรมทดแทนการสอบตามที่ครูผู้สอนกำหนด]

ข้อสอบออกในเนื้อหา (อัตนัย)

 • กฎหมายหนี้

คำสั่งที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 1. การนั่งของผู้เข้าสอบ : เรียงเลขที่ และโต๊ะตามที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนดเท่านั้น

 2. การปฎิบัติตนของผู้เข้าสอบ [โปรดอ่านและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด]

  • อนุญาตให้นำปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำเข้าสถานที่สอบเท่านั้น หากเขียนผิด ให้ขีดฆ่า ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดลบเด็ดขาด

  • อนุญาตให้นำมือถือ - Tablet - I-Pad หรือ Notebook เข้าห้องสอบได้เพียง 1 เครื่อง เนื่องจากมีการทำข้อสอบแบบออนไลน์

  • ห้ามนำสัมภาระเข้าสถานที่สอบ ให้วางที่โต๊ะคณะกรรมการคุมสอบ

  • ไม่ต้องลอกโจทย์ ให้เขียนหมายเลขข้อ และคำตอบ ทั้งนี้จะเริ่มตอบจากข้อใดก่อนก็ได้

  • นักเรียนต้องนั่งสอบจนหมดเวลาสอบ ห้ามออกจากสถานที่สอบเว้นแต่กรณีสุดวิสัย

  • เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักเรียนมารับโทรศัพท์มือถือคืน เพื่อสแกนข้อสอบเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ แล้วให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ ไม่เกินเวลาสอบ (ยึดเวลาตาม google froms)

  • ให้ส่งข้อสอบแบบกระดาษเมื่อหมดเวลาทำการสอบ ที่คณะกรรมการคุมสอบ โดยเขียนชื่อ - นามสกุลกำกับที่กระดาษทุกแผ่น [สงวนสิทธิ์ไม่ตรวจคำตอบในกระดาษคำตอบแผ่นที่ไม่มีการเขียนชื่อไว้]

  • หากมีเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งที่กำหนดได้ ให้รีบชี้แจงเหตุผลผ่านแชทส่วนตัวเมื่อทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นโดยไม่ชักช้า [จะพิจารณาเป็นกรณีไป และคำวินิจฉัยของครูผู้สอน ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุธรณ์หรือเรียกร้องมิได้]

  • ผู้ใดทุจริตการสอบ [ทุกกรณี] จะถูกดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบโรงเรียนวัชรวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 4] พุทธศักราช 2564 [ตั้งแต่หน้า 74] และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้น

  • ข้อความตามด้านบนมีเหตุลดหย่อนโทษ ในกรณีที่สารภาพผิดเอง โดยลดหย่อนโทษให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เป็นเหตุยกเว้นความผิด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิ์ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน

  • ข้อความด้านบน ใช้บังคับเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ค่าคะแนนปรนัยฉบับครูนาย - ของครูนายคนเดียวเท่านั้น -


แนะแนวทางการสอบวัดผล - ในตาราง

แนวทางการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

คำชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 4 ตอน รวม 21 ข้อ 20 คะแนน

ตอนที่ 1 ข้อสอบถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 7 ข้อ รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ รวม 5 คะแนน

ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน

ให้ผู้เข้าสอบเขียนคำตอบลงในกระดาษคำถามนี้เท่านั้น


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบกลางภาคเรียน ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนรู้ ข้อ 1 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ผลการเรียนรู้ ข้อ 2 อธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของหลักทั่วไป

 • ผลการเรียนรู้ ข้อ 6 อธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของครอบครัว

 • ผลการเรียนรู้ ข้อ 7 อธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของมรดก

 • ผลการเรียนรู้ ข้อ 8 มีทักษะในการวิเคราะห์และวินิจฉัยประเด็นปัญหาโดยใช้หลักของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเสนอแนวทางเพื่อนำไปปฎิบัติได้ถูกต้อง

 • ผลการเรียนรู้ ข้อ 10 มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย


ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -


ตอนที่ 1 ข้อสอบถูก – ผิด จำนวน 10 ข้อ 5 คะแนน คำชี้แจง ให้ผู้เข้าสอบพิจารณาข้อความว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อความดังกล่าวถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องถูกต้อง หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องให้ทำแกงได ในช่องไม่ถูกต้อง พร้อมแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 1 ได้แก่

 • การอุดช่องว่าง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4

 • สภาพบุคคล มาตรา 15

 • ประเภทของบุคคล

 • การบังคับใช้ บรรพ 5 ครอบครัวและ บรรพ 6 มรดก พื้นที่ในประเทศไทย

 • นิติกรรม

 • นิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์มีผลเป็นโมฆะและโมฆียะ

 • การสิ้นสุดการนับระยะเวลา ตาม ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 5

 • ป.พ.พ. บรรพ 1 ลักษณะ 6 อายุความ

 • ความสมบูรณ์ของการหมั้น ตาม ป.พ.พ. บรรพ 5

 • การสิ้นสุดการสมรส ตาม ป.พ.พ. บรรพ 5


ตอนที่ 2 ข้อสอบเติมคำ จำนวน 7 ข้อ 5 คะแนน คำชี้แจง จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องหรือสอดคล้องกับบริบทของตัวบทกฎหมาย

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 2 ได้แก่

 • การหมั้นและการผิดสัญญาหมั้น

 • เงื่อนไขความสมบูรณ์ของการหมั้น

 • การฝ่าฝืนการสมรส (สมบูรณ์, โมฆียะ, โมฆะ)

 • ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (สัญญาก่อนสมรส, สัญญาระหว่างสมรส)

 • หนี้ระหว่างสามีภริยา (หนี้ส่วนตัว, หนี้ร่วม)

 • การรับบุตรบุญธรรม

 • การสิ้นสุดการสมรส (กรณีเหตุฟ้องหย่า 10 ข้อ)


ตอนที่ 3 ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย จำนวน 3 ข้อ 5 คะแนน ให้อธิบายให้เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็น จะใช้การวาดภาพประกอบด้วยก็ได้

เนื้อหาที่ออกในตอนที่ 3 ได้แก่

 • กฎหมายครอบครัว ว่าด้วยการหมั้น การสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การสิ้นสุดการสมรส(โดยสังเขป)

 • กฎหมายมรดกในส่วนของทายาทโดยธรรมกับสิทธิในการรับมรดก

 • พินัยกรรมแบบต่าง ๆ


ตอนที่ 4 ข้อสอบการวินิจฉัยและเขียนตอบทางกฎหมาย จำนวน 1 ข้อ รวม 5 คะแนน ให้นักเรียนนำหลักกฎหมายที่แนบไปกับข้อสอบ วินิจฉัยตามประเด็นปัญหาและเขียนตอบเป็นภาษากฎหมายตามรูปแบบที่กำหนด ออกในเรื่องการสมรส + กฎหมายครอบครัวส่วนอื่น ๆ

รหัสธงคำตอบ ปรากฎในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ครูนายจะแจกในห้องสอบในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.40 - 16.40 น.

แนวทางการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 1 ตอน รวมปกแล้ว มี 18 หน้า

ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบคละตั้งแต่ 2 – 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ (20 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ ทั้งนี้อนุญาตให้ทด เขียนเขียน แสดงวิธีคิดในกระดาษคำถามได้ โดยไม่ต้องลบออก


ตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียน ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2.0 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนรู้ข้อ 3 อธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของหนี้

 • ผลการเรียนรู้ข้อ 4 เข้าใจหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของเอกเทศสัญญา และสามารถจัดทำร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ ได้

 • ผลการเรียนรู้ข้อ 5 อธิบายหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของทรัพย์สิน

 • ผลการเรียนรู้ข้อ 8 มีทักษะในการวิเคราะห์และวินิจฉัยประเด็นปัญหาโดยใช้หลักของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเสนอแนวทางเพื่อนำไปปฎิบัติได้ถูกต้อง

 • ผลการเรียนรู้ข้อ 9 เข้าใจถึงหลักการ รูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดีความแพ่ง

 • ผลการเรียนรู้ข้อ 10 มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย


ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเอกสาร - ตำรา - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเขาห้องสอบ หากทุจริตในการสอบ - ปรับตกทุกกรณี -

รหัสธงคำตอบ จะเปิดให้ตรวจสอบหลังจากประกาศเกรดแล้ว


รายการงานที่ต้องส่ง (คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)

รายการงานที่ต้องส่ง

 • ตามวันที่กำหนด ก่อนเวลา 23.59 น.

 • คำขี้แจงเพิ่มเติม - งานดังกล่าวหากเป็นแล๊คเซอร์ เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องทำในระหว่างคลาสอยู่แล้ว สำหรับงานวินิจฉัย จุดประสงค์เพื่อฝึกปฎิบัติการให้เหตุผลและเขียนตอบทางกฎหมาย

  1. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง unit 1 : ความสำคัญ ที่มาและลักษณะของกฎหมายแพ่งฯ

  2. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง unit 2 : บรรพ 1 หลักทั่วไป [ทุกลักษณะ ยกเว้นนิติกรรม]

  3. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง unit 2 : บรรพ 1 หลักทั่วไป [นิติกรรม]

  4. ส่งทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME) กฎหมายครอบครัว : การหมั้น

  5. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง unit 6 : บรรพ 5 ครอบครัว [หมั้นและสมรส]

  6. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง unit 6 : บรรพ 5 ครอบครัว [ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา]

  7. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง unit 6 : บรรพ 5 ครอบครัว [การสิ้นสุดการสมรส - จบหน่วย]

  8. ส่งทดสอบการวินิจฉัยทางกฎหมาย (TAKE HOME) กฎหมายครอบครัว : การสมรส การสิ้นสุดการสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

  9. ส่งแล๊คเชอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง unit 7 : บรรพ 6 มรดก [ทั้งหมด]

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่พิจารณาคะแนนให้

คะแนน +2 **** กลุ่มใดที่ส่งวินิจฉัยกฎหมายครอบครัว ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลาเวลา 23.59 น. รับไปเลย + 2 คะแนน (ข้อแม้คือ ตัวคำตอบต้องผ่านการสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จึงจะได้ +2 นะครับ