ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์

ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบการส่งงาน : ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

คลิกที่นี้เพื่อส่งแล๊คเชอร์ทุกงาน (Google froms)

  • เวลาที่ส่ง ยึดตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (ยึดเวลาตาม Google froms)

ระบบการทดสอบ : ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

ข้อสอบปลายภาค วิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ -รัฐศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

เดิมสอบวันศุกร์ 30 กันยายน 2565 เปลี่ยนเป็น สอบวันพุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 12.00 -24.00 น ผ่านระบบออนไลน์

ข้อสอบปลายภาคเรียนนอกตาราง คลิกเพื่อลงทะเบียน

นักเรียนคนใดที่ไม่ลงทะเบียน แม้จะส่งข้อสอบ จะไม่ได้รับพิจารณาตรวจข้อสอบ ประวัติการลงทะเบียน

คำชี้แจงข้อสอบปลายภาคเรียน

คำชี้แจง

1. นักเรียนต้องตอบคำถามให้ครบทุกช่องในข้อนั้น มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน

2. การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งหมายความว่า คนที่อธิบายได้ดีที่สุด จะได้คะแนนสูงสุด และลดหลั่นกันลงมา ซึ่งหมายความว่า ใครที่อธิบายประกอบน้อย จะกลายเป็นฐานล่างของคะแนนทันที

3. ปฎิบัติตามคำชี้แจงโดยเคร่งครัด

4. การลอกข้อสอบกันมา หากตรวจพบ ปรับตกทั้งคู่ ไม่มีข้อยกเว้นในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสแกนส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf พร้อมส่งในระบบส่งงาน - ทดสอบของรายวิชา ภายในเวลาที่กำหนด (ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันสอบ) ทั้งนี้ตรวจสอบการสแกนไฟล์ให้มีความชัดเจน

6. ไม่ต้องนำกระดาษคำตอบฉบับจริงมาส่ง

น สิยา โลกวฑฺฒโน #ไม่ควรเป็นคนรกโลก

T.nine fof nine

ข้อสอบกลางภาควิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ -รัฐศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

สอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เปลี่ยนเป็น ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 -24.00 น

คำชี้แจงข้อสอบกลางภาคเรียน

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ รวม 20 คะแนน

2. นักเรียนต้องอธิบายคำตอบของทุกตัวเลือกว่า ถูก หรือ ผิดเพราะอะไร หากอธิบายไม่ครบทุกตัวเลือก ในข้อนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน

3. การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งหมายความว่า คนที่อธิบายได้ดีที่สุด จะได้คะแนนสูงสุด และลดหลั่นกันลงมา ซึ่งหมายความว่า ใครที่อธิบายประกอบน้อย จะกลายเป็นฐานล่างของคะแนนทันที

4. ให้เขียนหัวของกระดาษคำตอบทุกแผ่น แค่เฉพาะเลขที่ และห้อง เท่านั้น ส่วนการตอบคำถามไม่ต้องเขียน โจทย์ แต่ให้เขียนข้อกำกับไว้ด้วย จากนั้นก็เขียนอธิบายได้เลย

5. การลอกข้อสอบกันมา หากตรวจพบ ปรับตกทั้งคู่ ไม่มีข้อยกเว้นในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสแกนส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf พร้อมส่งในระบบส่งงาน - ทดสอบของรายวิชา ภายในเวลาที่กำหนด (ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันสอบ) ทั้งนี้ตรวจสอบการสแกนไฟล์ให้มีความชัดเจน

7. นำกระดาษคำตอบฉบับจริง ส่งที่กล่องรับกระดาษคำตอบ พร้อมลงนามในใบส่งกระดาษคำตอบ ณ ห้อง 327 กำหนดส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนด จะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบ

น สิยา โลกวฑฺฒโน #ไม่ควรเป็นคนรกโลก

T.nine

ข้อสอบกลางภาคเรียน นอกตาราง คลิกเพื่อเปิดไฟล์ คลิกเพื่อเปิดไฟล์สำรอง


  • กำหนดส่ง TOPIC 1 เก็บ Point นิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.

  • กำหนดส่งข้อสอบ 2 ข้อ [คะแนนบวก 20062565] ภายใน 20 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. - "ให้อธิบายให้ละเอียดว่าตัวเลือกใดถูก เพราะอไะร และอธิบายตัวเลือกที่ผิดด้วยว่า ผิดเพราะอะไร ??"

  • กำหนดส่ง TOPIC 2 ตะลุยข้อสอบกฎหมายจากสนามสอบจริง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น.

  • กำหนดส่ง TOPIC 3 : ตีโจทย์การใช้เหตุผลทางกฎหมาย ตั้งแต่กำหนดส่ง ถึง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. (รอสอนเพิ่ม)