UNIT 2 : ความถนัดทางรัฐศาสตร์

(เก็บ POINT วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ และข้อสอบเรียงความทางรัฐศาสตร์)

keyword : ความถนัดทางรัฐศาสตร์ , วิชาเฉพาะทางรัฐศาสตร์ , การเมืองการปกครอง , การบริหารรัฐกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์

Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์

เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนสามารถ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น หลักรัฐศาสตรฺเฉพาะแขนงวิชาการเมืองการปกครอง แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ-รัฐประศาสนศาสตร์ และแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่จำเป็น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการตีโจทย์วิชาเฉพาะทางรัฐศาสตร์ รวมไปถึงการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

 3. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใช้เวลา (เรียน 18 + สอบ 2) ชั่วโมงประกอบด้วย 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

 1. เก็บ Point รัฐศาสตร์

 2. ตะลุยข้อสอบรัฐศาสตร์จากสนามสอบจริง

 3. ALL POL SCI KNOCKOUT

 4. การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

แล๊คเซอร์สอนฉบับออนไลน์ (เผื่อใครตามไม่ทันดูได้ที่นี้ คลิกเลย)

(1) เก็บ Point รัฐศาสตร์

 • เอกสารประกอบการเรียน TOPIC (1) : เก็บ Point รัฐศาสตร์

 • แบบทดสอบหลังเรียน TOPIC (2) : เก็บ Point รัฐศาสตร์ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

(2) ตะลุยข้อสอบรัฐศาสตร์จากสนามสอบจริง

 • เอกสารประกอบการเรียน TOPIC (2) : ตะลุยข้อสอบรัฐศาสตร์จากสนามสอบจริง

  • EP 1 เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC [รัฐศาสตร์ 1] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  • EP 2 เตรียมพร้อมพิชิต A-Level SOC [เอกสารเสริม 2] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบทดสอบหลังเรียน TOPIC (2) : ตะลุยข้อสอบรัฐศาสตร์จากสนามสอบจริง

(3) ALL POL SCI KNOCKOUT

การเขียนตอบ "เรียงความ" จริงๆแล้วไม่ยาก ถ้าทำตามขั้นตอนนี้คือ

1.) คิดประโยคใจความสำคัญ พร้อมเหตุผล 3 ข้อ (ทำเป็น mapping 3 เส้นก็ได้)

2.) เอาประโยคดังกล่าวไปไว้ในส่วนท้ายของย่อหน้าแรก เพื่อเน้นย้ำว่านี่คือประเด็นหลักที่เราจะเขียน

3.) แยก 3 เหตุผล ออกเป็น 3 ย่อหน้าถัดไป แต่ละย่อหน้าไ่ม่ควรเกิน 5-7 บรรทัด

4.) ตอนแรกของส่วนสรุป ให้ทำการเขียนใจความสำคัญพร้อมเหตุผลทั้ง 3 อีกครั้งในประโยคแรกของส่วนสรุป เพื่อเน้นย้ำว่าเราได้กล่่าวไว้ทั้งหมดแล้ว

5.) ตอนท้ายของส่วนสรุป ให้ปิดโดยใช้ "ข้อเสนอแนะ" "คาดการณ์" หรือ "ตั้งคำถามทิ้งท้าย"

แค่นี้เราก็จะได้เรียงความ 2 หน้าที่มีความชัดเจนและโครงสร้างที่เป็นระบบทำให้เรียงความมีประเด็ฯหลักและไม่ออกทะเลครับ

https://www.facebook.com/131061657003662/posts/134671366642691/

(4) การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

TOPIC (4) : ฝึกเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

ตัวอย่างหัวข้อการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

สาขาการเมืองการปกครอง

 1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่สามารถเปิดช่องทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ และ การมีนายกคนนอกเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จงอภิปราย

 2. ให้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่าง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับ ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม พร้อมทั้งอภิปรายว่าระบบเศรษฐกิจแบบใดที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด จงอภิปราย

 3. “ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตย” ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้นหรือไม่ จงอภิปราย

 4. “องค์กรอิสระ”มีความสำคัญอย่างไร และมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับประเทศไทย จงอภิปราย

 5. เหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเมืองไทยในปัจจุบัน

 6. การต่อสู้ของภาคประชาชนโดย กปปส.ช่วงปี พ.ศ.2556 - 2557 กับการต่อสู้โดยนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

 7. ถ้าท่านสามารถกลับไปแก้ไขประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ท่านจะเลือกกลับไปแก้ไขช่วงเวลาใดเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีวิธีการทำอย่างไร จงอภิปราย

 8. "ประชาธิปไตยคืออะไร.." จงอภิปรายมาพอสังเขป

 9. ท่านคิดว่า มายาคติหรือวาทกรรมใดที่ส่งผลต่อการขัดขวางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทยมากที่สุด จงอภิปราย

 10. ท่านคิดว่าหากเค้าโครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมได้รับการนำมาใช้ ประเทศไทยจะเป็นเช่นไร

 11. "การปกครองระบอบประชาธิปไตย" ดีที่สุดในโลกจริงหรือ ? จงอภิปราย

สาขาการบริหารรัฐกิจ

 1. ให้เปรียบเทียบระหว่าง กรุงเทพ กับ เชียงใหม่ ว่ามีความแตกต่างหรือไม่ในเชิงโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน จงอภิปราย

 2. ในทัศนะของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ จงอภิปราย

 3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จงอภิปราย

 4. การแก้ปัญหาคอรัปชั่นที่ดีต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเอาคนดีมาปกครอง ท่านเห็นด้วยหรือไม่

 5. ท่านคิดว่าการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจของเอกชนสามรถนำมาปรับปรุงเพื่อให้นำมาใช้กับการดำเนินงานของภาครัฐของไทยในปัจจุบันได้หรือไม่ จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

 6. เมื่อรัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ท่านคิดว่าประเทศไทยมีสภาพการเมือง เศษรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจงอภิปราย

 7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “การกระจายอำนาจเท่ากับการส่งเสริมประชาธิปไตย” จงอภิปราย

 8. ระบบราชการที่ดี ควรมีลักษณะเช่นไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

 9. ท่านคิดว่านโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณ กับ นโยบายประชารัฐของรัฐบาลประยุทธ์มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรจงอภิปรายพร้อมยกตัวอย่างประกอบมาพอสังเขป

 10. การบริหารรัฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีความล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ จงอภิปราย

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 1. รัฐชาติสมัยใหม่ (Modern State) คืออะไร จงอธิบาย

 2. คำกล่าวว่า “รัฐเป็นตัวแสดงสำคัญในเวทีระหว่างประเทศแต่ไม่ใช่ตัวแสดงเดียว” หมายความว่าอย่างไร

 3. ปัจจัยของการกำหนดนโยบายต่างประเทศคืออะไร และในกรณีประเทสไทย ปัจจัยใดสำคัญที่สุดในความคิดของท่าน

 4. ประเทศมหาอำนาจคืออะไร และในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศไทยต่อประเทศเหล่านี้มีลักษณะเช่นไร

 5. เครื่องมือทางการทูต คืออะไร ปัจจุบันนี้เครื่องมือใดได้รับความนิยมมากที่สุดในความเห็นของท่าน

 6. ปัจจัยใดที่ส่งผลให้รัฐเกิดการรวมตัวกัน เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ หรือองค์กรระหว่างรัฐ

 7. การก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นได้อย่างไร

 8. ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนมีแนวโน้มจะดำเนินรอยตามสหรัฐอเมริกา ในการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้หรือไม่ และการก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอำนาจของจีนจะเหมือนหรือต่างกับบริบทของสหรัฐอเมริกาอย่างไร

 9. องค์การสหประชาชาติคืออะไร ในปัจจุบันนี้ ยังคงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศหรือไม่

 10. การขยายตัวของลัทธิก่อการร้าย จะส่งผลเช่นใดต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน

 11. ท่านคิดว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถานการณ์อย่างไร และบทบาทของประชาคมอาเซียนจะช่วยลดปัญหาหรือส่งเสริมให้ดีขึ้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

 12. กรณีการสังหารนักข่าวชาวตุรกี นายจามาล คาชูจกี จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร

 13. สงครามเบ็ดเสร็จ (Total War) คืออะไร ท่านคิดว่าอนาคต จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่

 14. กระแสการก้าวขึ้นมาของพรรคการเมืองฝ่ายขวา เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือไม่ อย่างไร

 15. แนวทางการเมืองแบบเสรีนิยม (Liberalism) และอนุรักษ์นิยม (Conservative) พบในรัฐใดในปัจจุบันหรือไม่ ทั้งสองอุดมการณ์มีลักษณะทางการระหว่างประเทศอย่างไร

 16. ท่านคิดว่าในอนาคตจะมีการก่อกำเนิดองค์กรเหนือชาติได้หรือไม่ จงอธิบาย

 17. ท่านคิดว่ากลไกของกฎหมายระหว่างประเทศ สามารถมีผลจริงในทางปฎิบัติหรือไม่

 18. ท่านคิดว่านโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงระหว่างประเทศอย่างไร

กลุ่มโจทย์พิเศษ - สามสาขา

 1. รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก เมื่อเกิดสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทำให้หลายประเทศพยายามที่จะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียเพื่อให้ยุติการจู่โจมยูเครน จากสถานการณ์ดังกล่าวไทยควรแสดงท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จงอภิปราย

 2. ท่านคิดว่าวงจรอุบาทของการเมืองไทย ที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในกับดักประเทศกำลังพัฒนามากว่า 30 ปี มีสาเหตุมาจากอะไรและหากท่านเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาท่านจะทำอย่างไรให้ประเทศหลุดออกจากกับดักนี้ จงอภิปรายพร้อมเหตุผลประกอบ

 3. หากนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นหนึ่งใน 12 เทพเจ้ากรีกและเทพธิดากรีกแห่งเขาโอลิมปัส นักเรียนจะเลือกเป็นเทพเจ้าองค์ใด เมื่อได้เป็นเทพเจ้าตามที่เลือกจะใช้พลังวิเศษช่วยเหลือประเทศไทยอย่างไรบ้างพร้อมอธิบายวิธีการช่วยเหลือ

 4. ในความคิดของท่าน นายกรัฐมนตรีในยุค Digital politics ควรมีลักษณะอย่างไร อ้างอิงจากบริบทการเมืองไทยในปัจจุบัน

รายละเอียดของการทดสอบการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ (กดที่นี้เพื่อดูข้อความที่ถูกซ่อน)

การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์ทุกคน ได้เขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ โดยปรับประยุกต์จากการเขียนเรียงความในวิชาปกติ ได้แก่วิชาภาษาไทย บวกกับหลักการทางวิชาการของรัฐศาสตร์ เขียนเป็นเรียงความออกมา ทั้งนี้การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการฝึกฝนและฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลออกมา และสามารถปรับประยุกต์ไปใช้ในการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

การทดสอบการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ กำหนดให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือของตนเอง (เน้นย้ำ) ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับจากการสุ่ม จำนวน 2 หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ เป็นไปตามคู่มือทั้ง 2 เล่มที่ได้กำหนดไว้

คู่มือคำแนะนำการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

เงื่อนไขพิเศษที่กำหนด (สำหรับเรื่องการพิมพ์ จะไปตกลงในชั้นเรียน)

 • กำหนดให้เขียนชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่ ไว้ที่มุมกระดาษด้านบนขวามือเท่านั้น

 • กำหนดให้ใช้ปากกาน้ำเงินในการเขียน หรือพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16pt

 • ลายมือในการเขียน เน้นอ่านออก และอ่านง่าย กรณีเขียนอ่านไม่ออก เขียนหวัด เขียนยึกยือ เขียนชิด เขียนไม่ยกปากกา จะตัดคะแนนเป็นจุดไปตามสมควร หากอ่านไม่ออกเกิน 1 ใน 3 ของเรียงความทั้งหมด จะปรับตกเป็น 0 คะแนน

 • กรณีการพิมพ์เน้นแบบฟอร์มให้มีความเรียบร้อย อ่านง่าย และเป็นไปตามการจัดรูปแบบ หากไม่เรียบร้อยเกิน 1 ใน 3 จะปรับตกเป็น 0 คะแนน

 • กำหนดให้ประเด็นหรือข้อความใดที่เป็นใจความสำคัญ ให้ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดง จำนวน 2 เส้น

 • กรณีเขียนผิด ให้ใช้ปากกาสีแดงขีดฆ่า 1 เส้น เป็นเส้นตรง (ตัวอย่าง - เขียนผิด ) และเขียนข้อความต่อได้เลย ทั้งนี้ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด มาร์กเกอร์ลบคำผิดเด็ดขาด

การส่งเรียงความและกำหนดการส่ง

 • กำหนดให้จับกลุ่ม (จับแล้วในชั่วโมงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565) และแบ่งหัวข้อตามที่ได้รับมอบหมายในการเขียน คนละ 1 หัวข้อ + หัวข้อกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มละ 1 หัวข้อ (ข้อ 40 - 43 โดยหัวข้อรวมให้พิมพ์)

 • กำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมแสกนเรียงความเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถอ่านได้ชัดเจน จำนวน 1 ไฟล์

 • กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (ยึดเวลาตาม Google froms)

นักเรียนที่ส่งงานเขียนช้ากว่ากำหนด จะถูกหักคะแนนลงตามสัดส่วนของเวลาที่เกินไป ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งครูผู้สอนพร้อมหลักฐานภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาสิ้นสุดการส่งงาน มิเช่นนั้นจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการอุธรณ์ผลการพิจารณา


วีดีโอการสอนย้อนหลัง Learning unit 2 : ความถนัด (วิชาเฉพาะ) ทางรัฐศาสตร์

หนังสือประกอบการติว : คณะรัฐศาสตร์ (3 สาขา) ปี 2565

🌟 มาแล้วน้องจ๋า หนังสือติวสิงห์สาสที่น้องอยากได้ ✨✨

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━

✨ และแล้วเราก็ผ่านช่วงของการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 กันไปแล้วนะครับ น้อง ๆ ทุกคนเก่งกันมาก ๆ เลย พี่สิงห์ขอยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมติวด้วยน้า 🥳 และขอเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่สมัครเข้ามาทุกคนเลยนะครับ อย่าพึ่งหมดหวังกันน๊า ปีหน้ามาใหม่นะครับ

และในวันนี้พี่สิงห์ก็มาพร้อมกับหนังสือติวโครงการสิงห์สาสพาติวครั้งที่ 3 ที่น้อง ๆ ทุกคนสามารถ Download ได้โดยแสกนผ่าน QR Code หรือกดที่ Link ด้านล้างนี้ 👇👇👇

หนังสือติวรัฐศาสตร์ (SSPT3).pdf
หนังสือติวสังคมศึกษา (SSPT3).pdf

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ทางเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์รายวิชา

หนังสือประกอบการติว : คณะรัฐศาสตร์ (3 สาขา) ปี 2564

พี่ ๆ จากโครงการสิงห์สาสพาติว ครั้งที่ 2 ได้นำไฟล์หนังสือติวที่ได้ตั้งใจรวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้ประกอบการติวในวันที่ 1 - 13 กันยายน 2564 นี้ ให้น้อง ๆ Download ไปอ่านล่วงหน้าได้เลย น้อง ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมติวก็สามารถ Download ไปอ่านได้เช่นกันน้า 💫

หนังสือติวรัฐศาสตร์ >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หนังสือติวสังคมศึกษา >> คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หนังสือติวรัฐศาสตร์.pdf
หนังสือติวสังคมศึกษา.pdf

สอนเฉพาะ ปี 2564

เอกสารประกอบการสอนสด ปีการศึกษา 2564