QSCCS Watchara modle : เยาวรุ่นนักลงทุ

ขยายผลจากการศึกษาฯ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชั้น ม.6/4 - 6/6 ปีการศึกษา 2565

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 - 6/6  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ  โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 30 ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวัน 12 - 14 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

จุดส่งงานของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ (ปี 2565)

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)


สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

จุดส่งงานของนักเรียนรายครั้ง [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน] (ปี 2565)

1 มิถุนายน 2565 - 15 กันยายน 2565 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3

แผนผังการจัดกิจกรรมและรายละเอียดการจัดงาน 

กำหนดการจัดกิจกรรม

... - ... กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

07.40 - 08.20 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดเตรียมสถานที่นำเสนอฯ

08.2016.00 น. เริ่มการนำเสนอผลงาน

                          - คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน    

                          - นักเรียนเข้าชมนิทรรศการ

16.00 - 16.30 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

เอกสารครูนาย

จุดส่งงานของนักเรียน [2564]