ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ วิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ

ปีการศึกษา 2565 @wr.ac.th only

ระบบส่งงาน รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ

คำชี้แจง

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่พิจารณาคะแนนให้

ระบบทดสอบออนไลน์ รายวิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงฯ

คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติหลัก

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาค [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบปลายภาค 1/2565 [นอกตาราง]

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

ตรวจสอบหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการสอบได้จากสมุดคะแนนของรายวิชา ส 30242

คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน - การสอบกลางภาค 1/2565 [นอกตาราง]

คำชี้แจงและแนวทางปฎิบัติหลัก

คำชี้แจง  แบบทดสอบฉบับนี้ มีจำนวน 50 ข้อ คะแนนรวม 20 คะแนน ให้นักเรียนตรวจสอบว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ตอบข้อสอบข้อใด (1 คน จะได้ทำ 5 ข้อ) (ตรวจสอบข้อที่ได้รับจากสมุดคะแนน)  ทั้งนี้มอบหมายให้นักเรียนเขียนวิเคราะห์โจทย์พร้อมอธิบายองค์ความรู้ที่ใช้ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเฉลยที่ให้ไว้ถูกต้องสอดคล้องกันหรือไม่ หากเฉลยไม่สอดคล้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยเขียนตามความเข้าใจของนักเรียน ทั้งนี้จะวาดภาพประกอบย่อมได้

ให้เวลาทำข้อสอบ 7 วัน  ทั้งนี้กำหนดให้ส่งกระดาษคำตอบ โดยการแสกนไฟล์เป็น PDF จำนวน 1 ไฟล์


คำอธิบายลำดับขั้นตอน


คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ [รหัสเปิดข้อสอบ จะส่งให้ในแชทกลุ่ม]

ตรวจสอบหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการสอบได้จากสมุดคะแนนของรายวิชา ส 30242