บทเรียนออนไลน์ ส 30242 UNIT 0 : ปฐมนิเทศ

นายมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

แนะนำรายวิชา ส 30242.pdf

Learning unit พิเศษ : เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สำหรับผู้ดูแลระบบ