แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

ภาคเรียน 2/2565

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1, 5/3, 5/4, 5/5 และ 5/7

ระบบส่งงาน

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการส่งงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น หากมีข้อซักถาม ติดต่อโดยตรงที่ https://www.facebook.com/naynaiacax ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบส่งงาน ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

รายการการสั่งงาน/Lecture book [รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการ Lecture book

 • ครัั้งที่ 1 lag หน้า 2 [เพื่อทดสอบการส่งงานของนักเรียน]

 • ครัั้งที่ 2 Vlog รีวิวตนเอง 1 นาที [คะแนนบวก]

 • ครัั้งที่ 3 แบบ คบ.1 [กลุ่ม]

 • ครัั้งที่ 4 lag หน้า 3 - 8

 • ครัั้งที่ 5 วิเคราะห์ข้อสอบ หน้า 14

 • ครัั้งที่ 6 lag หน้า 15 - 17

 • ครัั้งที่ 7 วิเคราะห์ข้อสอบ หน้า 23

 • ครัั้งที่ 8 lag หน้า 24 - 37

 • ครัั้งที่ 9 วิเคราะห์ข้อสอบ หน้า 44

 • ครัั้งที่ 10 lag หน่วย 2 หน้า 15 - 17


รายการการชิ้นงาน [รายการงานทุกชิ้น จะใส่คำอธิบาย ณ จุดนี้]

รายการชิ้นงาน
งานชิ้นที่ 1 Mind map แผนผังความคิดสรุปความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาค 5 คะแนน วันที่เริ่มต้น 3 ธันวาคม 2565 กำหนดส่ง 29 ธันวาคม 2565

แนะนำโปรแกรม X-mind ทำในเว็บไซต์ คลิก https://xmind.works

ระบบการทดสอบ

24 ต.ค. - 4 พ.ย. 65 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]

24 ต.ค. - 4 พ.ย. 65 : สอบจัดกลุ่มการเรียน [สอบทุกห้อง]


19 - 23 ธันวาคม 2565 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 หน่วย 1 ระบบเศรษฐกิจกับการกำหนดราคาและค่าจ้าง

การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 1 ตามตารางที่นัดหมายให้สอบ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

กำหนดการสอบของแต่ละห้อง 19 - 23 ธันวาคม 2565

 • ม.5/1 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 คาบ 3

 • ม.5/2 ตามที่ครู จจ. นัดหมาย

 • ม.5/3 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คาบ 8

 • ม.5/4 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 คาบ 6

 • ม.5/5 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 คาบ 3

 • ม.5/6 ตามที่ครู จจ. นัดหมาย

 • ม.5/7 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 คาบ 1

xx กุมภาพันธ์ - xx มีนาคม 2566 การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (จำเป็นต้องกรอกรหัสเข้าสอบที่ได้รับจากครูผู้สอน)

XX กุมภาพันธ์ - XX มีนาคม 2566 oral exam

XX กุมภาพันธ์ - XX มีนาคม 2566 oral exam (การสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์)

Midterm & Final ส 32103 เศรษฐศาสตร์

การเตรียมตัวสอบกลางภาคเรียน 2/2565

30 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566 - สอบกลางภาคเรียน [สำหรับสอบแก้ตัว]

 • สำหรับครูนายคนเดียว คลิก

สอบกลางภาคเรียน [แก้ตัว] สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบแก้ตัว [มีรหัสผ่าน]

แนวปฎิบัติการสอบแก้ตัว

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบแก้ตัว คือผู้ที่ได้คะแนนปรนัย + อัตนัย เป็นคะแนนสุทธิไม่เกิน 12 คะแนน [กรณี 11.xx จะรอปัดเศษก็ย่อมได้]

 2. ผู้ที่สอบซ่อมจะต้องติดต่อครูผู้สอนโดยตรงเพื่อขอรับรหัสการเข้าสอบซ่อม [เฉพาะครั้งแรกสุด]

 3. สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 4. นักเรียนจะต้องได้คะแนน 45 คะแนนเท่านั้น จึงจะถือว่าสอบแก้ตัวผ่าน

 5. เมื่อนักเรียนสอบแก้ตัวผ่านแล้ว ให้แคปหน้าจอที่แสดงคะแนนที่มีชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ มาแจ้งครูผู้สอนผ่านช่องทางติดต่อส่วนตัวเพื่อปรับคะแนนสุทธิเป็น 12 คะแนน

XX - XX มีนาคม 2566 สอบปลายภาคเรียน ผ่านระบบ WR Moodle LMS