เป็นคู่มือใช้เพื่อการศึกษาในรายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องเท่านัั้น ขอบคุณ Investent Discovery Museum มา ณ โอกาสนี้

Moneyfolio เอกสารประกอบการบรรยาย: บอร์ดเกม Moneyfolio ในรูปแบบ Class Game

เอกสารประกอบการบรรยาย: การวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบในเกม ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่