รายงานผลที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ครู ปีการศึกษา 2563

นายมงคล สุขีลักษณ์

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร