รายงานผลที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ครู  ปีการศึกษา 2563

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร