รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

นายมงคล สุขีลักษณ์

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ในรูปแบบ Online

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2564


แบบข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2565


ผลงานดีเด่นของครูนาย

สื่อการเรียนรู้รูปแบบ Web Application & Card game

"พิชิตปัญหาหิมะสีดำด้วยพลังงานทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่สดใสของชาวกำแพงเพชร"

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://tucleanenergy01.wixsite.com/bio-energy

โดย มงคล สุขีลักษณ์ และ ณิชาภัทร วงษ์บุญมาก ทีม 2GEN โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผลงานด้านภาพยนตร์สั้น + บอร์ดเกม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน การประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต จัดโดย รัฐสภา

นายธนกิต คำทรัพย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน การประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต จัดโดย รัฐสภา

https://youtu.be/nX8SYyjclBs

มหัศจรรย์ "ชานอ้อย" พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต - กบจูเนียร์ BIO TEENERGY โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ทีมนักเรียน รร วัชรวิทยา ที่ผ่านเข้ารอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็น 15 ทีมสุดท้าย ได้รับทุนสนับสนุน 3000 บาท ในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย นายภูวเดช วงศ์รัฐธนา ม.5/6 , นายศรุต อินทร์แก้ว ม.6/6 และ นางสาวมนัสชนก คำสร้อย ม.6/6 โดยนักเรียนได้เลือกนำเสนอเรื่องราวในประเด็นที่ว่า " Speak out ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศ"

สวัสดีครับ/ค่ะ พวกเราทีม Speak Out ที่จะมาขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศผ่านการ์ดเกมที่พวกเราออกแบบ ยังไง อย่าลืมฝากติดตามการ์ดเกมของเรากันด้วยนะครับ/ค่ะ

แคมเปญ SPEAK OUT ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงความหลากหลายทางเพศ

โดยพวกเราทำงานอยู่ภายใต้โครงการ YouthWel Hackathon เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการในประเด็นของการ ต้องการสร้างการรับรู้ นั่นก็คือ การสร้างพื้นท่ีในการผลักดันและเผยแพร่ความรู้ผ่านการ์ดเกมในเรื่องของการศึกษาประเด็นความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีประเด็นท่ีสําคัญ เช่นสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเปิดกว้างมากขึ้น #SpeakOut #YouthWel #รัฐสวัสดิการ

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564

 • การเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็กครูนายหน่อยนะ https://forms.gle/xN9ZVwtVaNCPbnYh6

 • ผลการประเมินแยกรายคน คลิก

 • ผลการประเมินในภาพรวม คลิก

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 • ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

  • ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

  • ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - ม.5/6

  • ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - ม.6/6

  • ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

  • ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

  • ก xxxxx โฮมรูมที่ปรึกษา ม.2/10

  • ประชุมระดับชั้น ม.2

  • ติว O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กิจกรรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • ชุมนุมห้องเรียนนักลงทุน

  • ชมรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

 • ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

  • ส 32103 ศรษฐศาสตร์ ม.5/1 - ม.5/5, ม.5/7

  • ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.6/6

  • ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

  • ก xxxxx โฮมรูมที่ปรึกษา ม.2/10

  • ประชุมระดับชั้น ม.2

  • ติว O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กิจกรรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • ชุมนุมห้องเรียนนักลงทุน

  • ชมรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง


รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education & Microsoft Office 365 เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


นวัตกรรม Mix and Match Model - โรงเรียนวัชรวิทยา


นวัตกรรม GG App - ครูนาย สังคมศึกษา

การรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ผลงานครูนาย 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ปีการศึกษา 2564 รายการสำคัญ

 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรกรรมการคุมสอบ [6 พฤษภาคม 2564]

 • หลักสูตร GEG Thailand Live Event 2-3 May 2021 จำนวน 12 หลักสูตร คลิกเพื่อดูรายชื่อหลักสูตร

 • งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

  • เจ้าหน้าที่งานสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  • เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • เจ้าหน้าที่งานศูนย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

  • หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาแและวัฒนธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2564

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 [Google Drive]

ผลงานการออกแบบต่าง ๆ