รายงานผลการปฎิบัติงาน  ปีการศึกษา 2564 

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

ในรูปแบบ Online

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2564

แบบข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2565

ผลงานดีเด่นของครูนาย

สื่อการเรียนรู้รูปแบบ Web Application & Card game

"พิชิตปัญหาหิมะสีดำด้วยพลังงานทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่สดใสของชาวกำแพงเพชร"

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563)  ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://tucleanenergy01.wixsite.com/bio-energy

โดย มงคล สุขีลักษณ์ และ ณิชาภัทร วงษ์บุญมาก  ทีม 2GEN โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ผลงานด้านภาพยนตร์สั้น + บอร์ดเกม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน การประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต จัดโดย รัฐสภา

นายธนกิต คำทรัพย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน การประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต จัดโดย รัฐสภา

https://youtu.be/nX8SYyjclBs

มหัศจรรย์ "ชานอ้อย" พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต - กบจูเนียร์ BIO TEENERGY โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ทีมนักเรียน รร วัชรวิทยา  ที่ผ่านเข้ารอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็น 15 ทีมสุดท้าย ได้รับทุนสนับสนุน  3000 บาท ในเบื้องต้น  ประกอบไปด้วย  นายภูวเดช  วงศ์รัฐธนา  ม.5/6  , นายศรุต   อินทร์แก้ว  ม.6/6   และ นางสาวมนัสชนก  คำสร้อย  ม.6/6  โดยนักเรียนได้เลือกนำเสนอเรื่องราวในประเด็นที่ว่า  " Speak out  ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศ"

สวัสดีครับ/ค่ะ พวกเราทีม Speak Out ที่จะมาขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศผ่านการ์ดเกมที่พวกเราออกแบบ ยังไง อย่าลืมฝากติดตามการ์ดเกมของเรากันด้วยนะครับ/ค่ะ

แคมเปญ SPEAK OUT ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงความหลากหลายทางเพศ 

โดยพวกเราทำงานอยู่ภายใต้โครงการ YouthWel Hackathon เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการในประเด็นของการ ต้องการสร้างการรับรู้ นั่นก็คือ การสร้างพื้นท่ีในการผลักดันและเผยแพร่ความรู้ผ่านการ์ดเกมในเรื่องของการศึกษาประเด็นความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีประเด็นท่ีสําคัญ เช่นสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเปิดกว้างมากขึ้น  #SpeakOut #YouthWel #รัฐสวัสดิการ

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education & Microsoft Office 365 เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นวัตกรรม Mix and Match Model - โรงเรียนวัชรวิทยา

นวัตกรรม GG App - ครูนาย สังคมศึกษา

การรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ด้านที่  2  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่  3  ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ผลงานครูนาย 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ปีการศึกษา 2564 รายการสำคัญ

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2564

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 [Google Drive]

ผลงานการออกแบบต่าง ๆ