รายงานผลการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564

นายมงคล สุขีลักษณ์

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ในรูปแบบ Online

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

รายงานผลการปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2564


แบบข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreemeet : PA x ปีงบประมาณ 2565


ผลงานดีเด่นของครูนาย

สื่อการเรียนรู้รูปแบบ Web Application & Card game

"พิชิตปัญหาหิมะสีดำด้วยพลังงานทางเลือกใหม่สู่อนาคตที่สดใสของชาวกำแพงเพชร"

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563) ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://tucleanenergy01.wixsite.com/bio-energy

โดย มงคล สุขีลักษณ์ และ ณิชาภัทร วงษ์บุญมาก ทีม 2GEN โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ผลงานด้านภาพยนตร์สั้น + บอร์ดเกม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน การประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต จัดโดย รัฐสภา

นายธนกิต คำทรัพย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 แผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนักเรียน การประกาศรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอบ้านเมืองสุจริต จัดโดย รัฐสภา

https://youtu.be/nX8SYyjclBs

มหัศจรรย์ "ชานอ้อย" พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต - กบจูเนียร์ BIO TEENERGY โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ทีมนักเรียน รร วัชรวิทยา ที่ผ่านเข้ารอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็น 15 ทีมสุดท้าย ได้รับทุนสนับสนุน 3000 บาท ในเบื้องต้น ประกอบไปด้วย นายภูวเดช วงศ์รัฐธนา ม.5/6 , นายศรุต อินทร์แก้ว ม.6/6 และ นางสาวมนัสชนก คำสร้อย ม.6/6 โดยนักเรียนได้เลือกนำเสนอเรื่องราวในประเด็นที่ว่า " Speak out ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศ"

สวัสดีครับ/ค่ะ พวกเราทีม Speak Out ที่จะมาขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศผ่านการ์ดเกมที่พวกเราออกแบบ ยังไง อย่าลืมฝากติดตามการ์ดเกมของเรากันด้วยนะครับ/ค่ะ

แคมเปญ SPEAK OUT ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงความหลากหลายทางเพศ

โดยพวกเราทำงานอยู่ภายใต้โครงการ YouthWel Hackathon เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการในประเด็นของการ ต้องการสร้างการรับรู้ นั่นก็คือ การสร้างพื้นท่ีในการผลักดันและเผยแพร่ความรู้ผ่านการ์ดเกมในเรื่องของการศึกษาประเด็นความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีประเด็นท่ีสําคัญ เช่นสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเปิดกว้างมากขึ้น #SpeakOut #YouthWel #รัฐสวัสดิการ

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การประเมินครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564

 • การเรียนช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบ็กครูนายหน่อยนะ https://forms.gle/xN9ZVwtVaNCPbnYh6

 • ผลการประเมินแยกรายคน คลิก

 • ผลการประเมินในภาพรวม คลิก

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 • ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

  • ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

  • ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - ม.5/6

  • ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - ม.6/6

  • ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

  • ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

  • ก xxxxx โฮมรูมที่ปรึกษา ม.2/10

  • ประชุมระดับชั้น ม.2

  • ติว O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กิจกรรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • ชุมนุมห้องเรียนนักลงทุน

  • ชมรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

งานที่ได้รับมอบหมาย (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

 • ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน

  • ส 32103 ศรษฐศาสตร์ ม.5/1 - ม.5/5, ม.5/7

  • ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ม.6/6

  • ส 30233 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

  • ก xxxxx โฮมรูมที่ปรึกษา ม.2/10

  • ประชุมระดับชั้น ม.2

  • ติว O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • กิจกรรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • ชุมนุมห้องเรียนนักลงทุน

  • ชมรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง


รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education & Microsoft Office 365 เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานของผู้เรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


นวัตกรรม Mix and Match Model - โรงเรียนวัชรวิทยา


นวัตกรรม GG App - ครูนาย สังคมศึกษา

การรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ - 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

ผลงานครูนาย 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ปีการศึกษา 2564 รายการสำคัญ

 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรกรรมการคุมสอบ [6 พฤษภาคม 2564]

 • หลักสูตร GEG Thailand Live Event 2-3 May 2021 จำนวน 12 หลักสูตร คลิกเพื่อดูรายชื่อหลักสูตร

 • งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

  • เจ้าหน้าที่งานสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  • เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • เจ้าหน้าที่งานศูนย์สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  • หัวหน้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

  • หัวหน้างานสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาแและวัฒนธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

คลังคำสั่งปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2564

คลังเก็บคำสั่งปฎิบัติงาน โรงเรียนวัชรวิทยา พุทธศักราช 2565 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 [Google Drive]

คลังเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 [Google Drive]

ผลงานการออกแบบต่าง ๆ