คะแนนรวม วิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3

Grad 1 -2562

คะแนนรวม วิชาประวัติศาสตร์ 5 รหัสวิชา ส 23105 ภาคเรียนที่ 1 - 2562

Grad 1 -2562

คะแนนสอบก่อน - หลังเรียน วิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3

คะแนนสอบก่อน - หลังเรียน วิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3

คะแนนทดสอบก่อนเรียน หน่วย 1 - 9 วิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3

Grad 1 -2562

คะแนนทดสอบก่อนเรียน หน่วย 1 - 3 วิชา ส 23105 ประวัติศาสตร์ 5

Grad 1 -2562

ตารางคะแนน วิชาประวัติศาสตร์ 1 รหัสวิชา ส 21105 ภาคเรียนที่ 1 - 2562

Grad 1 -2562

เวลาเรียน วิชา ส 22101 สังคมศึกษา 3

Grad 1 -2562