แพลตฟอร์ม "ระบบดูผลการเรียนออนไลน์" [เว็บไซต์ที่ 2]

ระบบดูผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา

Semester'57X - Semester56Web Module from Secondary'56 Program

โดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ระบบการเรียนการสอน - ONLINE