เตรียมตัวสอบปลายภาค ส 30265

รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (ส 30265)

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/7 (ศิลป์)

รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (ส 30265) เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะและขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน

  • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย แบบ 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (15 - 20 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ □ ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

   • เนื้อหาที่ออกในข้อสอบตอนที่ 1

    1. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทยโยงใย เป็นหนึ่งเดียว

    2. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก คลิกเพื่อดาวน์โหลด

    3. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : โลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

    4. เนื้อหาข่าวปัจจุบัน เนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองไทย เศรษฐกิจไทย - โลก

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ (5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

   • ขอบเขตการออกข้อสอบในตอนที่ 2 : ในฐานะที่นักเรียนจะเติบโตไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ในสังคม (ไทย) กำลังจะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ขอให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงสิ่งที่ฝากถึงตัวของนักเรียนเองในอีก 20 ปีข้างหน้า (5 คะแนน) ทั้งนี้ให้ตอบไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอักษร

 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบปลายภาคเรียน

กระดาษคำตอบ 30265.pdf

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนใช้ ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ หากต้องการแก้ไขคำตอบ ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน สำหรับช่อง Student ZipGrade ID ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3. เริ่มทำข้อ 1 ด้านล่างนะครับ เลข 1 ด้านบนเป็นการฝนเลขประจำตัวนักเรียน

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.

See you again when the nation needs it

Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy


(ทำได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง จ. 26 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น.)

Pre-exam รายวิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 2. แบบทดสอบฉบับนี้ สามารถทำได้ 1 ครั้ง เนื่องจากเป็นเพียงข้อสอบแนวทางเท่านั้น

 3. แบบทดสอบฉบับนี้ ใช้สำหรับทดสอบความรู้ก่อนสอบปลายภาคเรียน เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

ทั้งนี้ข้อสอบชุดนี้ เป็นเพียงข้อสอบที่ใช้ทดลองสอบเท่านั้น มิใช่ข้อสอบจริงแต่อย่างใด ขอความร่วมมือไม่แคปจอข้อสอบไปส่งต่อนะครับ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ ผ่านทางช่องทาง Line ที่ https://lin.ee/rLRLTb7