ห้องเรียนฐานสมรรถนะ : การทำพินัยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

โดย คนคลูคลู โรงเรียนวัชรวิทยา - ขอบคุณสื่อจากศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกปฎิบัติการ : การเขียนพินัยกรรม (ออนไลน์)

วิดีโอแนะนำการทำพินัยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยคุณพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HYTsWnCSSa8

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับและแบบธรรมดาได้ที่ 

การจัดการมรดกและการทำพินัยกรรม.pdf

การจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เรื่องปวดหัวหลังความตาย ปัญหาการตีความพินัยกรรมในกฎหมายมรดก” จัดโดยกลุ่มนิติวิชาการ ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. ทาง Facebook Page : กลุ่มนิติวิชาการ – Law TU Academic Assistance Center

สามารถชมบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LAWTUAA/videos/848965902703929