แพลตฟอร์มการส่งงาน - ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ 

Quiz at the end of the lesson , TEST, Hand in ภาคเรียน 1/2567

รายวิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5, 5/6 และ 5/7  @wr.ac.th only

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบส่งงาน ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2567

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

จุดส่งงาน [@wr.ac.th only] [สำหรับนักเรียน] 

ได้ที่ปุ่มด้านล่าง  [กรุณาเตรียมไฟล์ให้พร้อมก่อนส่งทุกครั้ง]

ตรวจสอบสถานะการส่งงาน 

[สำหรับนักเรียน] [ระบบจะ Update หลังส่งงานแล้วทุก ๆ 5 นาที] 

ระบบตรวจสอบคะแนน

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/7 (คลิกเพื่อเข้าหน้าระบบคะแนน)

ระบบการสอบออนไลน์ - exam system

แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อจัดกลุ่มการเรียน

การสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต  

คำชี้แจง 

การสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  unit 2 : สถานการณ์ไทย

คำชี้แจง 


การสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  unit 3 : สถานการณ์โลก

คำชี้แจง 


การสอบเก็บคะแนน หน่วยที่ 4, 5, 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  unit 4 : สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทยโยงใย เป็นหนึ่งเดียว  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   unit 5 : วิกฤตเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  unit 6 : โลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

คำชี้แจง 


การสอบกลางภาค 1/2566 - สอบแก้ตัว สอบปรับคะแนน

สอบแก้ตัวกลางภาคเรียน 1/2566

การสอบปรับคะแนน (แก้ตัว) กลางภาคเรียน 1/2566 

คำชี้แจง 

สำหรับครูนาย คลิก 01   (สำหรับครูนายเช็ค)

การสอบปลายภาค 1/2566 - สอบแก้ตัว สอบปรับคะแนน

สอบแก้ตัวปลายภาคเรียน 1/2566

คำชี้แจง - การสอบแก้ตัวปลายภาคเรียน 1/2566 นักเรียนจะต้องสอบให้ได้ 40 ข้อ แล้วแคปคะแนน แชทส่วนตัวเพื่อขอปรับคะแนนสอบปลายภาค โดยจะปรับให้เป็น 12 คะแนน (สำหรับครูนายเช็ค)

สำหรับปีการศึกษา 2563 - 2565

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

เตรียมตัวสอบปลายภาค ส 30265 ปี 2563