ลอว์แข่งขัน

สมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม 2 คน)

สมัครแข่งขันนักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6)  (ประเภททีม 2 คน)

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 กรกฎาคม 2567

เนื้อหาที่ออก

จำนวน 20 ข้อ

แข่งขัน 4 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุม

ติดตามรายละเอียดที่

นิติ-รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

https://www.facebook.com/lpwrsc