บทเรียนออนไลน์ (Online E-Learning) 

บทเรียนออนไลน์ (Online E-Learning) คือ สื่อที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่จะมีทั้งหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ เพื่อให้เด็ก ๆ ตามแต่ละช่วงวัยได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในเมื่อต้องหยุดอยู่บ้านเรามาเติมความรู้ให้กับลูกไม่ให้หยุดนิ่งกันครับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 3) | Junior High School

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม | Senior High School

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) วิชาเพิ่มเติมสำหรับแผนฯ ศิลป์-นิติ-รัฐศาสตร์

ติวเข้ม เติมเต็มความรู้

WR MOODLE LMS : WR e-Learning

WR e-Learning ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Learning Management System) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ และสามารถใช้เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยให้บริการระบบสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนวัชรวิทยา  คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์  https://moodle.wr.ac.th

กิจกรรมวิชาการ