Instruction media

โดย ครูนาย สังคมศึกษา

Application ที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูนาย สังคมศึกษา

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนวัชรวิทยา

(Media Development, Innovation and Technology)

Instruction media : สาระความรู้ :)

Instruction media : มุมแจกไฟล์

มุมแจกไฟล์ให้นักเรียน - คุณครู

หนังสือเสริมความรู้เพิ่มเติม

  • หนังสือเศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่ - ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  • หนังสือ "เศรษฐศาสตร์มหภาค ภาษาคน" คลิกเพื่อดาวน์โหลด


มุมดาวน์โหลดครู

แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้ของครูนาย สังคมศึกษา

  1. เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ส 21101 ภูมิศาสตร์ 1 (โรงเรียนวัชรวิทยา) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  2. โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

  3. โครงการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

แจกฟรี เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

  1. กระดาษคำตอบ Zipgard แบบ 20 - 100 ข้อ คลิกเลย

แจกกระดาษคำตอบแบบหมุน ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แจกกระดาษคำตอบแบบหมุน ชนิดปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20, 30, 44, 60 และ 92 ข้อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ