เอกสารประกอบการเรียน ส 30228 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6/6)

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

หากสนใจ จะนำไฟล์ไปใช้สอน กรุณาติดต่อที่ https://www.facebook.com/ninesoc

FacebookFacebookFacebook

เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 30228 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ปี 2567

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส 30228 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ แบบแยกรายหน่วย [มีเฉพาะแบบ 365 ที่เข้ารหัสไว้เท่านั้น]

มาตราแพ่งฯ .pdf

หากสนใจ จะนำไฟล์ไปใช้สอน กรุณาติดต่อที่ https://www.facebook.com/ninesoc

FacebookFacebookFacebook

เอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 30228 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 2566

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส 30228 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ แบบแยกรายหน่วย [มีเฉพาะแบบ 365 ที่เข้ารหัสไว้เท่านั้น]