กิจกรรมสภาจำลองสัญจร 2567

โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหนาที่และอํานาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจําลองสัญจร) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "สภาจำลองสัญจร วร.#67" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ คลิก https://line.me

รายละเอียดโครงการ-สภาจำลอง-67.pdf