ระบบส่งงาน - ทดสอบออนไลน์ 

ส 30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์  ปีการศึกษา 2567

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

ระบบการส่งงาน 

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ตรวจสอบคะแนนรวมทั้งหมดของ รายวิชา ส30230 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

ระบบการทดสอบ

แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2567

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2567

ลำดับหัวข้อการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (รุ่น 3) ปีการศึกษา 2566 (คลิกเพื่อเปิดดูส่วนที่ซ่อน)

ปีการศึกษา 2565 ระบบการส่งงาน : ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2565 ระบบการทดสอบปลายภาค : ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

ข้อสอบปลายภาค วิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ -รัฐศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

เดิมสอบวันศุกร์ 30 กันยายน 2565 เปลี่ยนเป็น สอบวันพุธ 28 กันยายน 2565 เวลา 12.00 -24.00 น ผ่านระบบออนไลน์

ข้อสอบปลายภาคเรียนนอกตาราง  คลิกเพื่อลงทะเบียน

นักเรียนคนใดที่ไม่ลงทะเบียน แม้จะส่งข้อสอบ จะไม่ได้รับพิจารณาตรวจข้อสอบ  ประวัติการลงทะเบียน

คำชี้แจงข้อสอบปลายภาคเรียน

คำชี้แจง

1. นักเรียนต้องตอบคำถามให้ครบทุกช่องในข้อนั้น มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน

2. การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งหมายความว่า คนที่อธิบายได้ดีที่สุด จะได้คะแนนสูงสุด และลดหลั่นกันลงมา ซึ่งหมายความว่า ใครที่อธิบายประกอบน้อย จะกลายเป็นฐานล่างของคะแนนทันที

3. ปฎิบัติตามคำชี้แจงโดยเคร่งครัด

4. การลอกข้อสอบกันมา หากตรวจพบ ปรับตกทั้งคู่ ไม่มีข้อยกเว้นในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสแกนส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf พร้อมส่งในระบบส่งงาน - ทดสอบของรายวิชา ภายในเวลาที่กำหนด (ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันสอบ) ทั้งนี้ตรวจสอบการสแกนไฟล์ให้มีความชัดเจน

6. ไม่ต้องนำกระดาษคำตอบฉบับจริงมาส่ง

 

น สิยา โลกวฑฺฒโน   #ไม่ควรเป็นคนรกโลก

T.nine fof nine

ปีการศึกษา 2565 ระบบการทดสอบกลางภาค : ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์

ข้อสอบกลางภาควิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ -รัฐศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

สอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เปลี่ยนเป็น ศุกร์ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 -24.00 น

ข้อสอบปลายภาคเรียนนอกตาราง  คลิกเพื่อลงทะเบียน

นักเรียนคนใดที่ไม่ลงทะเบียน แม้จะส่งข้อสอบ จะไม่ได้รับพิจารณาตรวจข้อสอบ  ประวัติการลงทะเบียน

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ รวม 20 คะแนน

2. นักเรียนต้องอธิบายคำตอบของทุกตัวเลือกว่า ถูก หรือ ผิดเพราะอะไร หากอธิบายไม่ครบทุกตัวเลือก ในข้อนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน

3. การให้คะแนนจะใช้ระบบคะแนนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งหมายความว่า คนที่อธิบายได้ดีที่สุด จะได้คะแนนสูงสุด และลดหลั่นกันลงมา ซึ่งหมายความว่า ใครที่อธิบายประกอบน้อย จะกลายเป็นฐานล่างของคะแนนทันที

4. ให้เขียนหัวของกระดาษคำตอบทุกแผ่น แค่เฉพาะเลขที่ และห้อง เท่านั้น  ส่วนการตอบคำถามไม่ต้องเขียน โจทย์ แต่ให้เขียนข้อกำกับไว้ด้วย จากนั้นก็เขียนอธิบายได้เลย

5. การลอกข้อสอบกันมา หากตรวจพบ ปรับตกทั้งคู่ ไม่มีข้อยกเว้นในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนสแกนส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf พร้อมส่งในระบบส่งงาน - ทดสอบของรายวิชา ภายในเวลาที่กำหนด (ก่อนเวลา 24.00 น.ของวันสอบ) ทั้งนี้ตรวจสอบการสแกนไฟล์ให้มีความชัดเจน

7. นำกระดาษคำตอบฉบับจริง ส่งที่กล่องรับกระดาษคำตอบ พร้อมลงนามในใบส่งกระดาษคำตอบ ณ ห้อง 327 กำหนดส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนด จะไม่พิจารณาตรวจข้อสอบ

 

 

น สิยา โลกวฑฺฒโน   #ไม่ควรเป็นคนรกโลก

T.nine

ข้อสอบกลางภาคเรียน นอกตาราง  คลิกเพื่อเปิดไฟล์  คลิกเพื่อเปิดไฟล์สำรอง

ปีการศึกษา 2564 ระบบการส่งงาน - สอบปลายภาค [รัฐศาสตร์]

คลิกที่นี้เพื่อส่งแล๊คเชอร์พาร์ทรัฐศาสตร์ (Google froms) 

คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบสถานะการส่งงานแล๊คเชอร์ (ดูได้ทุกคนที่ส่ง)

ปีการศึกษา 2564 การทดสอบ : การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ 

หัวข้อการเขียนเรียงความ 1 - 18 (กดที่นี้เพื่อดูข้อความที่ถูกซ่อน)

ลำดับเลข คือลำดับหมายเลขที่นักเรียนสุ่มวงล้อได้จากการประชุมนักเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15.10 น. คลิกเพื่อดูใบรายชื่อและเลขที่สุ่มได้

สาขาการเมืองการปกครอง

สาขาการบริหารรัฐกิจ

รายละเอียดของการทดสอบการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์   (กดที่นี้เพื่อดูข้อความที่ถูกซ่อน)

การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกหัดให้นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์นิติ - รัฐศาสตร์ทุกคน ได้เขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ โดยปรับประยุกต์จากการเขียนเรียงความในวิชาปกติ ได้แก่วิชาภาษาไทย บวกกับหลักการทางวิชาการของรัฐศาสตร์ เขียนเป็นเรียงความออกมา ทั้งนี้การเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการฝึกฝนและฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลออกมา และสามารถปรับประยุกต์ไปใช้ในการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

การทดสอบการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ กำหนดให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือของตนเอง (เน้นย้ำ) ตามหัวข้อที่นักเรียนได้รับจากการสุ่ม จำนวน 2 หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความ เป็นไปตามคู่มือทั้ง 2 เล่มที่ได้กำหนดไว้ 

คู่มือคำแนะนำการเขียนเรียงความทางรัฐศาสตร์ 

เงื่อนไขพิเศษที่กำหนด

การส่งเรียงความและกำหนดการส่ง  

นักเรียนที่ส่งงานเขียนช้ากว่ากำหนด จะถูกหักคะแนนลงตามสัดส่วนของเวลาที่เกินไป ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งครูผู้สอนพร้อมหลักฐานภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาสิ้นสุดการส่งงาน มิเช่นนั้นจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการอุธรณ์ผลการพิจารณา