บทเรียนออนไลน์ ส 30290  สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายมงคล สุขีลักษณ์ 

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

เตรียมสอบ o-net วิชาสามัญ A-Level soc สังคมศึกษา - สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเท่านั้น

โอเนต (O-NET) สังคมศึกษา, วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา, A-NET, A - Level 70 SOC สังคมศาสตร์, เอกสารสรุปสังคมศึกษา, ชีตสรุปสังคมศึกษา

สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา - มหาวิทยาลัย

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเพิ่มเติม สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    รหัสวิชา ส 30290   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน   จำนวน  1.0  หน่วยกิต                                                                     

ศึกษาและวิเคราะห์แนวข้อสอบ และสรุปแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้เกี่ยวกับ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้ทางประวัติศาสตร์ เช่น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก  วิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปความรู้ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการสร้างความตระหนัก มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักของวิชาสังคมศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อและการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข


ผลการเรียนรู้

Learning unit 0 : แนะนำรายวิชา

ระบบส่งงาน [สำหรับทุกงานที่มอบหมาย]

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : หากพ้นกำหนด ยังสามารถส่งงานได้ แต่เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

Learning unit 0.5 : ข้อสอบจำลองเสมือนจริง A-Level: Applied Knowledge Level

ข้อสอบ Pre O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัชรวิทยา ปีการศึกษา 2564 [รหัสผ่านเข้าสอบ คือ 1234567890]

ข้อสอบ Pre A-Level มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัชรวิทยา [รหัสผ่านเข้าสอบ คือ 1234567890]

ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิก

Learning unit 0.8 : ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์

Learning unit 0.9 : TCAS

ผู้สมัครทุกรอบสามารถลงทะเบียนในระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS คลื๊กที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/5kq10eoz.pdf 

Learning unit 1 : สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

Learning unit 2 : สาระหน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคม

เอกสารแจกนักเรียน กฎหมาย 2566 ไม่มีเฉลย.pdf
เฉลยติว กม. ม.6.pdf

Learning unit 3 : สาระเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน A-Level: Applied Knowledge Level >> สังคมเคล็ดลับฉบับครู วร. (70 SOC สังคมศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว)

14 กุมภาพันธ์ 2566 : A-Level: Applied Knowledge Level สังคมเคล็ดลับฉบับครู วร. (70 SOC สังคมศาสตร์ สาระเศรษฐศาสตร์ง่ายนิดเดียว) 

ติววัชรวิทยา เศรษฐศาสตร์ 66.pdf
เอกสารแจกนักเรียน เศรษฐศาสตร์ 2566.pdf

[1] HOOK ข้อสอบสามัญสังคมเศรษฐศาสตร์ 

[2] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง กลไกราคาและการเปลี่ยนแปลง 

[3] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นโยบายการเงิน - การคลัง

[4] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน 

[5] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ

[6] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง - สหกรณ์

[7] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

[8] เก็บข้อสอบเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รวมมิตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

EP.99 เก็งข้อสอบสังคม - เศรษฐศาสตร์ เอกสารสอน xx สิงหาคม 2565  

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Learning unit 4 : สาระประวัติศาสตร์

Learning unit 5 : สาระภูมิศาสตร์

AT HOME TO AT SCHOOL : WR

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเพื่อการสอบวัดผลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย AT HOME (AT HOME TO AT SCHOOL)"

ความร่วมมือระหว่าง AT HOME กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา สพม.กำแพงเพชร

ดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียน ใช้มือถือคลิ๊กที่ลิงก์นี้เลยค่ะ http://bit.ly/36TrSPt

สังคมพุ่งปริ๊ดกับครูป๊อบ ไฟล์ที่ 1  ไฟล์ที่ 2

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - Online learning resources

รวมสรุปสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับทบทวนก่อนสอบ

รวมข้อสอบติวสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับทบทวนก่อนสอบ

เอกสารเก็งข้อสอบ

รวมเอกสารติวสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวม 5 สาระการเรียนรู้

ติวสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.