คลังข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โอเนต (O-NET) สังคมศึกษา, วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา, A-NET, A - Level 70 SOC สังคมศาสตร์, เอกสารสรุปสังคมศึกษา, ชีตสรุปสังคมศึกษา

สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา - มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยครูนายด์ https://nine.wr.ac.th

คำชี้แจง

คลังข้อสอบนี้เกิดขึ้นจากการสืบค้นผ่านทางสังคมออนไลน์ มีผู้แจกไฟล์ และอื่น ๆ โดยผู้จัดทำเว็บไซต์มีความประสงค์โดยเจตนาที่จะรวบรวมไว้เป็นที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเผยแพร่เพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจโดยไม่มีการแสวงหากำไรจากการจัดทำในครั้งนี้ [ทั้งนี้หากพบข้อสอบใดที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ท่านสามารถติดต่อทางผู้จัดทำ และทางเราจะรีบดำเนินการลบออกจากเว็บไซต์ด้วยความเต็มใจให้ทันทีที่ได้รับแจ้งมา ทั้งนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะระมัดระวังการนำไฟล์เอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเผยแพร่อย่างเคร่งครัด] สำหรับข้อสอบที่ปรากฎในคลังข้อสอบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [สทศ.] ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ผ่าน www.niets.or.th และแหล่งอื่น ๆ ที่อ้างอิงไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว ทั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูล สำหรับเป็นวิทยาทานให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ --ขอบคุณมากครับ--

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ A - Level (วิชาสามัญสังคมศึกษา) รหัสวิชา 70 SOC สังคมศาสตร์

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ A - Level (วิชาสามัญสังคมศึกษา) รหัสวิชา 70 SOC สังคมศาสตร์

ลักษณะของข้อสอบ A - Level โดยสรุป

 • วัดความรู้เชิงวิชาการ (ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร)

 • ความรู้เชิงประยุกต์ (Applied Knowledge Level: A-Level) = วิชาสามัญ

 • เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้

 • เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวนข้อ 50 ข้อ (ดู Test Buleprint คลิกด้านล่าง)

โดยสรุปนักเรียนสามารถทดลองทำข้อสอบเก่า ๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเอง โดยเฉพาะข้อสอบเก่าของ O-NET และวิชาสามัญ แต่โจทย์จะเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ

TCAS66 EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS

คลิกที่รูปเพื่อเปิดดู

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ

TCAS66 EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์

1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1.1) ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1.2) การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ

2) หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

2.1) หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

2.2) การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3) เศรษฐศาสตร์

3.1) บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

3.2) สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4) ประวัติศาสตร์

4.1) เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ

4.2) พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา

4.3) ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย

5) ภูมิศาสตร์

5.1) โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

คลังข้อสอบ A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์

 • A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์ ปี 2565 เฉลยA-Level 70 Soc สังคมศาสตร์ ปี 2565

 • ข้อสอบฉบับจำลองสำหรับครูนาย A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์ click

 • ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มศว. คลิก

 • เอกสารสรุป - ข้อสอบสำหรับฝึกหัดทำ คลิก

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ วิชาสามัญสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ปี 2565 [ล่าสุด]

เฉลยข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ปี 2565 [ล่าสุด]

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ แบบพิมพ์ไม่มีเฉลย

ติดตามเพจ P'JAX ได้ที่ https://www.facebook.com/TutorJax

ข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ปี 2565 [ล่าสุด]

เฉลยข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ ปี 2565 [ล่าสุด]

คลังข้อสอบสังคมศึกษา 9 วิชาสามัญ 2555 - 2565 ไฟล์พิมพ์แบบ word , ms word แก้ไขได้ สำหรับคุณครูใช้ติวนักเรียน

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2565

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2564

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2563

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2562

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2561

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2560

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2559

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2558

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2557

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2556

 • สังคม 9 วิชาสามัญ ปี 2555

คลังข้อสอบ - เอกสารติวสอบ O-NET สังคมศึกษา : A-NET : Entrance

คลังข้อสอบโอเนต [O-NET ม.6] สังคมศึกษา

📌📣สทศ. เผยแพร่ Test Blueprint O-NET วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

คลังข้อสอบโอเนตสังคมศึกษา [O-NET] พ.ศ. 2548 - 2565 ฉบับเผยแพร่ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2548 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2549 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2550 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2551 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2552 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2553 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2554 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2556 คลิก คลิก 2

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2557 คลิก คลิก 2

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2558 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2562 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิก

 • O-NET สังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564 คลิก

รวมข้อสอบฉบับเผยแพร่ของ สทศ. [O-NET, วิชาสามัญสังคมศึกษา]

รวมข้อสอบวิชาสามัญสังคมศึกษา ปี 2555 - 2563 [แบบมีเฉลยในตัว] ฟอร์มพิมพ์โดยพี่แจ๊ค คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

รวมเอกสารสรุปความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทุกไฟล์สรุปสังคมศึกษา ม.ปลาย - คลิกเพื่อเปิดหน้าเว็บ หรือคลิกที่รูปเพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ (มีแยกไปอีกหน้าเว็บไซต์ คลิกเลย)

เอกสารสรุปความรู้สังคมศึกษาฯ ม.ปลาย (ม.4 - 6) และ เอกสารประกอบการอ่านเพิ่มเติม

 • ผ่าโจทย์ A-Level รายวิชาสังคมศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มศว. คลิก

 • "สรุปเนื้อหา ประเด็นที่ออกสอบบ่อยๆของวิชาสังคม" (Update ล่าสุดเมื่อ 9 มิ.ย. 2564) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 • สรุปสังคม ม.ปลาย O-NET จำนวน 45 หน้า [เพจใบงานสังคม] (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ติว O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ครูพัชริดา สระทองอินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 • หนังสือติวเข้ม O-NET GET 100 ม.ปลาย สังคมศึกษา คลิกดาวน์โหลดเอกสาร โดย ทรูปลูกปัญญา

 • One Page สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ O-Net วิชา สังคมศึกษา ม.6 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • หัวใจสังคมศึกษา : โดยครูสังคมศึกษา มศว. คลิก

 • สรุปสังคมศึกษา เรื่องยอดฮิตที่ต้องรู้ โดย สังคมศึกษา by ครูพี่โน่ คลิก

 • รวมเอกสารสรุปความรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทุกไฟล์สรุปสังคมศึกษา ม.ปลาย - คลิกเพื่อเปิดหน้าเว็บ หรือคลิกที่รูปเพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ (มีแยกไปอีกหน้าเว็บไซต์ คลิกเลย)

 • หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในรูปแบบ Infographic Book & Augmented Reality คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แจกฟรี ไฟล์สรปสังคมศึกษา ปริ้นเก็บไว้อ่านได้เลยครับ ^^ เรื่องยอดฮิตสังคมศึกษาที่ไม่ว่าสนามไหนก็นิยมออกข้อสอบ รวมเรื่องยอดฮิตที่นิยมออกข้อสอบทุกสนาม 9 สามัญ O-net ครูผู้ช่วยภาค ติวสอบนายสิบอำนวยการ-ปราบปราม ติวสอบนายร้อย4เหล่าทัพ ถ้าไม่มีเวลา ไม่รู้ว่าจะทบทวนอะไรบ้าง เอาเท่านี้แหละ แชร์ไปอ่านกันได้เลย สรุปที่คนสอบสังคมต้องมี ละเอียดยิบ สีสันสดใส เนื้อหาอ่านง่าย รีวิวเพียบ อ่านคืนก่อนสอบ 50% ขึ้นได้ไม่ยากเลย #Dek65 #Dek66 #Dek67 #TCAS65 #สังคมศึกษา #9วิชาสามัญสังคม #Onetสังคม #ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา #สรุปสังคม #ครูสังคม คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วีดีโอสรุปความรู้สังคมศึกษาฯ ม.ปลาย (ม.4 - 6)

 • ติวสังคมศึกษา โรงเรียนหอวัง คลิก รับชมวีดีโอติวผ่าน facebook คลิก

สอนเสริมวิชาสังคมศึกษา เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย โดยคณะครูฯ โรงเรียนนครสวรรค์ ปี 2564 คลิกเพื่อเข้าหน้าหลัก

กิจกรรมสอนเสริม สำหรับนักเรียน ม.6 (2/2564) โรงเรียนนครสวรรค์

 • พร้อมแล้ว… สำหรับกิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2/2564 สามารถเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และสังคมศึกษา กว่า 50+ คลิปวีดีโอ

คลิกเพื่อเปิด Google drive ข้อสอบ Pre O - NET ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ครบทุกวิชา

เตรียมสอบ TGAT

เเจกฟรีพร้อมเฉลย!! ห้ามพลาด

เเนวข้อสอบ TGAT (ฉบับโจทย์ยาก)

กดดาวน์โหลดฟรีที่ : http://bit.ly/3gtcKRd

หรือ ( Scan QR ด้านล่างเลยยย )

#TGAT #TPAT #DEK66 #เเจกฟรีข้อสอบ

#เด็กซิ่ว #คลังข้อสอบ #DEK67


ติดตามได้ที่ ค่ายติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.สงขลานครินทร์

รวมให้เเล้วข้อสอบ สอวน.

คลังข้อสอบ สอวน. ที่ทางมูลนิธิเผยเเพร่ให้ดาวน์โหลดฟรี

เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.posn.or.th/examination?fbclid=IwAR2Cl

หรือ (Scan QR ด้านล่างเลยยย )


#สอวน #TCAS66 #TCAS67 #เเจกฟรีข้อสอบ

#DEK66 #DEK67 #ม6 #เตรียมสอบ #เด็กซิ่ว #คลังข้อสอบ

เตรียมสอบ GAT

GAT เชื่อมโยง และความถนัดแพทย์ มั่นใจ 150 เต็ม sure คลิก

ดาวน์โหลดข้อสอบและติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/GATEngThailand

ข้อสอบจำลองรหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เฉลย / ANSWER KEYS รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร