นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ X Independent Study : IS

การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน

"สร้างมุมมองใหม่ และเปิดกว้างทางโลกทัศน์"

อารัมภบท

"สร้างมุมมองใหม่ และเปิดกว้างทางโลกทัศน์" เราได้มีโอกาสสอนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันของนักเรียนชั้น ม.5 ตั้งแต่ปี 2563 ในปปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 เลยมีการปรับรูปแบบกิจกรรมกันหน่อย

กิจกรรมจัดในคอนเชป many country in 2024 คือนักเรียนสนใจประเทศอะไร นักเรียนก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้ง เหตุการณ์สำคัญ หรือเรื่องที่เราสงสัย แล้วนำกระบวนการของ Independent Study : IS มาปรับเป็น independent research การศึกษาค้นคว้าอิสระ เชิงวิพากษ์เหตุการณ์และการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว แล้วรุปการศึกษาออกมาในรูปแบบโปสเตอร์ - คลิปวีดีโอที่เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ครูอยากให้นิทรรศการของเรามันมีสีสัน ได้มีความสวยงามของไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน แล้วนำมาจัดนิทรรศการกัน

แบบลงทะเบียนหัวข้องาน independent research ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 - 5/7 ปี 2567

กรุณาเลือกแท็บของห้องเรียนของตนเอง ก่อนการกรอก และห้ามลบหัวข้อของเพื่อนออกเด็ดขาดนะครับ

2566 ม.5 หัวข้องาน IR[S]

ระบบส่งงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปี 2567

ให้ส่งเพื่อขอรับการพิจารณางาน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน : กรุณาตรวจสอบคุณภาพของงาน การแสดงความเป็นเจ้าของของงาน (โดยการใส่ชื่อของผู้จัดทำ หรือการใช้ E-MAIL ของตนเองในการสงงาน) และตรวจทานให้มั่นใจว่า คุณส่งงานถูกต้องตามหัวข้อที่กดเลือกส่ง และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ครูผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งการหัก/ตัด/ปรับลดคะแนนล่วงหน้า หากนักเรียนส่งงานเลยกำหนด เป็นสิทธิ์ของผู้สอนตามคำชี้แจงข้างต้น

ส่งงานครั้งที่ 1 ส่งโครงเรื่องเพื่อรับตรวจอนุมัติ ได้ที่นี้

ส่งงานครั้งที่ 2 ส่งโปสเตอร์นิทรรศการ infographic เพื่อรับตรวจอนุมัติ ได้ที่นี้

แบบฟอร์มนำเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปี 2567

สำหรับนักเรียนเสนอหัวข้อเป็นคู่  (2 คน) ทั้งนี้จะทำเดี่ยวด้วยก็ได้ กรุณาดาวน์โหลดก่อนพิมพ์

(กรุณาดาวน์โหลดก่อนพิมพ์) 

ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์