บทเรียนออนไลน์ ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 - 5/7

( โลกศึกษา | เหตุการณ์ปัจจุบัน | สาระร่วมสมัย | เหตุการณ์โลกปัจจุบัน | เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ | สถานการณ์โลก | ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน [เดิม] ) 

"สร้างมุมมองใหม่ และเปิดกว้างทางโลกทัศน์"

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

บางลิงก์สามารถเปิดได้เฉพาะภายใน @wr.ac.th เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

คำอธิบายรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน (Course Description)

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม) รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 - 5/7 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา  อภิปราย อธิบาย  วิเคราะห์ เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ วิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ วิกฤตยูโรโซน การอัญเชิญแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เหตุการณ์ในประเทศไทย เหตุการณ์ในประเทศอาเซียน สงครามอินโดจีนผลกระทบของสงครามอินโดจีน การเกิดประเทศใหม่ กัมพูชา กรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร การปฏิวัติเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475 เหตุการณ์ 14 ต.ค. พฤษภาทมิฬ ความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร19 กันยายน 2549 เหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกาะติดสถานการณ์บ้านเมืองเป็นของเราทุกคน รู้จักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างชาญฉลาดสร้างสรรค์และเป็นระบบ วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและในท้องถิ่นกำแพงเพชร ภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์เอลนิโญ/ลานิญา สึนามิ อนุสัญญาไซเตส ตระหนักถึงปัญหาในการใช้สอยและอนุรักษ์ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกำแพงเพชร บทบาทหน้าที่ ในการอนุรักษ์

ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย กระบวนการทางสังคมและกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหา กระบวนการ RCA กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มีการบูรณาการและประยุกต์ใช้ตามเนื้อหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) และการบูรณาการตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก สังคมโลกยุค โลกาภิวัตน์ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้  

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาเดิม [ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน]

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกรณีตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ลักษณะสำคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ  สร้างความตระหนัก  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  การสืบค้นและสร้างองค์ความรู้  กระบวนการกลุ่ม และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก สังคมโลกยุค    โลกาภิวัตน์   สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข        

ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้       ได้แก่

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือกำลังเกิดขึ้น ในปัจจุบัน เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ และเหตุการณ์นั้นต้องอยู่บนสภาวะแห่งความเป็นจริง ต่างแต่ว่าเกิดขึ้น ในเวลาใด หากเกิดในปัจจุบัน ก็ถือว่า เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของเหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก

Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the global community.

นักเรียนทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 3 แบบฟอร์ม ได้แก่

หน่วย 0 - ปฐมนิเทศรายวิชา 30265.pdf

ตรวจสอบคะแนนก่อนเรียน - คะแนนเก็บรายบุคคล คลิกเพื่อเปิดระบบคะแนน

ความรู้พื้นฐานเหตุการณ์ปัจจุบัน  

ความรู้พื้นฐานเหตุการณ์ปัจจุบัน  

              คำว่า เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือกำลังเกิดขึ้น ในปัจจุบัน เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ และเหตุการณ์นั้นต้องอยู่บนสภาวะแห่งความเป็นจริง ต่างแต่ว่าเกิดขึ้น ในเวลาใด หากเกิดในปัจจุบัน ก็ถือว่า เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

              สังคมแต่ละสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้จากสังคมไทยในอดีต เป็นสังคมสัมพันธ์ ไม่ว่าสังคมนั้นจะเป็นสังคมชนบท หรือสังคมเมือง ต่างก็มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดในหมู่เดียวกันและในปัจจุบัน สังคมชนบทซึ่งเป็นสังคมเล็กๆ ยังคงมีการติดต่อเสริมสร้างสัมพันธภาพต่อกันและกันเหมือนเดิม แต่ต่างจากสังคมเมืองที่เป็นสังคมหนาแน่น มีอาชีพธุรกิจการค้าขายหรือธุรกิจ การติดต่อสัมพันธภาพจึงเป็นลักษณะเพื่อการดำรงชีพของตนในรูปแบบธุรกิจ ลักษณะต่างคนต่างอยู่

             ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญหา เช่น การพัฒนาจากสังคมเก่าแก่มาเป็นสังคมสมัยใหม่ตามความเจริญของสังคมและเทคโนโลยีนั้นๆ ปัจจัยที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ก็มีมากขึ้นตามลำดับ   โดยเฉพาะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก ความขัดแย้ง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนและส่วนรวม

              การแก้ปัญหาความขัดแย้งขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะนำทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่อง อุปโภคและบริโภค และอาศัยคุณธรรม จริยธรรมที่งอกงามควบคู่กับความเจริญเติบโตของสังคม มนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน ย่อมจะต้องทำประโยชน์แก่ชุมชนของตน

ศึกษาเหตุการณ์จากข่าวประจำวัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก ล้วนมีสาเหตุทั้งสิ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน เหตุการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจจะขยายออกไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโลกมากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกี่ยวพันกับส่วนอื่นๆ ในลักษณะใด ปัจจุบันโลกที่เคยคิดว่า กว้างใหญ่ได้แคบลงเหมือนโรงละครเล็กๆ ที่พลโลกได้มองเห็นและสัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยี โลกยุคใหม่เต็มไปด้วย การเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน ความผันผวนทางการเมืองวิถีทางการฑูต การชิงความได้เปรียบในด้านการค้าขายได้ขยายไปทั่วโลก จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งข่าวสารและข้อมูล หากประเทศใดได้รับ ข่าวสารและมีข้อมูลมากอยู่ในมือก็ถือว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบ เพราะฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องฉับไวแทันต่อ เหตุการณ์ ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นให้เข้าใจถึงสาเหตุมูลฐานทั่วไปก่อน โดยแยกออกเป็นข้อๆ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของโลกในปี ค.ส. 1963 ปรากฏว่า ประชากรของโลกเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 55-60 ล้านคน เมื่อจำนวนพลโลกเพิ่มขึ้นนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่น การขาดแคลนอาหาร การว่างงาน ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการจัดการศึกษาไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนประชากร ที่เพิ่มขึ้น มีการแบ่งกลุ่มเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วก็มักจะขยายอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของตนเข้าไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนา ปัญหาที่ตามมาก็คือ ประเทศที่ด้อยพัฒนาบางประเทศรับเอาอารยธรรมของประเทศที่พัฒนาแล้วเข้ามาใช้ โดยไม่มีการเลือกเฟ้นว่าจะเป็นผลดีและมีประโยชน์ต่อประเทศตนหรือไม่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้งเรื่องวัฒนธรรมภายในประเทศ ประเพณีอันดีงามหลายอย่างถูกทำลายและทอดทิ้งไป ทำให้เกิดความสับสนในด้านการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น ความจำเป็นเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคก็ตามมา ทำให้มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นประเทศที่ร่ำรวย มีทุนมาก ก็พยายามพัฒนาเครื่องจักรกลและวิธีการผลิตให้ก้าวหน้า ทำให้เกิดระบบสังคม อุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าของโลก แล้วขยายอำนาจและอิทธิพลเข้าไปยังดินแดนส่วนต่างๆ ของโลก เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนก่อให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างประเทศมหาอำนาจ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามแบบใหม่ที่เรียกว่า “สงครามเย็น” (Cold War) ได้เกิดขึ้นและดำเนินมาซึ่งเป็นสงครามระหว่างลัทธิโลกเสรีกับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้กันทุกรูปแบบ ยกเว้นการปะทะกันด้วยกำลังทหารและอาวุธ การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของเหตุการณ์ปัจจุบันของโลกดังกล่าว จะต้องอาศัยปัจจัยและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โทรเลข โทรคมนาคม เทเล็กซ์ ดาวเทียม เป็นต้น และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ จุลสาร วารสาร เอกสาร หนังสือ ตำรา เป็นต้น

อ่านเพื่อวิเคราะห์ข่าว การศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะให้ได้ความจริงและความถูกต้องนั้น จำต้องอาศัย กระบวนการที่เป็นระบบ ไม่ควรด่วนสรุปหรือลงความเห็นไปตามข้อมูลหรือข่าวสารที่รับมา ขณะนั้น เพราะข้อมูลและข่าวสารที่ออกมานั้นมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย บางแหล่งก็น่าเชื่อได้ บางแหล่งก็ไม่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะออกมาจากแหล่งใดก็ไม่ควรด่วนเชื่อไปตามนั้น แต่ควรปฏิบัติไปตามกระบวนดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข่าว มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ควรใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข่าว

ทางเข้า Learning unit 1 - 6 

คลิกหน่วยที่ต้องการที่รูปภาพได้เลย

นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ในวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน X Independent Study : IS

ขอบคุณไอเดียเพิ่มเติมจาก  ครูผู้เรียนรู้ และต้องการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ 

นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ X Independent Study : IS 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชา ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน

"สร้างมุมมองใหม่ และเปิดกว้างทางโลกทัศน์"

เตรียมตัวสอบกลาง - ปลายภาค ส 30261 เหตุการณ์ปัจจุบัน

Independent Study : IS ปี 2563

independent research การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

ขณะนี้ .. สามารถเข้าชมผลงานนักเรียน  คลิกเลย

สรุปแล้วเราจะทำงาน

การทดสอบกลางภาค - ปลายภาค ในรูปแบบ ONLINE

สำหรับแอดมิน