บทเรียนออนไลน์ ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 - 5/7

(โลกศึกษา, เหตุการณ์ปัจจุบัน, เหตุการณ์โลกปัจจุบัน, เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ, สถานการณ์โลก)

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

บางลิงก์สามารถเปิดได้เฉพาะภายใน @wr.ac.th เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวก

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสวิชา ส 30265 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง / 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกรณีตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ลักษณะสำคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก คิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ กระบวนการกลุ่ม และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก สังคมโลกยุค โลกาภิวัตน์ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ ได้แก่

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

  2. มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสงครามเย็น

  3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

  4. วิเคราะห์บาทบาทขององค์การสหประชาชาติในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและประสานประโยชน์ในจุดต่างๆของโลก

  5. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางในการป้องกันแก้ไข

  6. วิเคราะห์ภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

  7. ตระหนักรู้สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสังคมไทยและสังคมโลกรู้จักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเป็นระบบ

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

หน่วย 0 - ปฐมนิเทศรายวิชา 30265.pdf

ทางเข้า Learning unit 1 - 6 คลิกหน่วยที่ต้องการที่รูปภาพได้เลย

Independent Study : IS

independent research

การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

ขณะนี้ .. สามารถเข้าชมผลงานนักเรียน คลิกเลย

สรุปแล้วเราจะทำงาน

สำหรับแอดมิน


  • ดูข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ส 30265 คลิก