การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน

สหกิจศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยหลักสูตรแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

สหกิจศึกษา "Cooperative Education"

ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ตุลาคม 2565