การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนทางนิติ - รัฐศาสตร์

สหกิจศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยหลักสูตรแผนการเรียนนิติ - รัฐศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา

แบบสำรวจการฝึกประสบการณ์

ด้านนิติ - รัฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ

ช่วงฝึก : ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 256

ระบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์ [ประจำวัน | สัปดาห์]

ช่วงฝึก : มีนาคม - พฤษภาคม 2566 

[ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา  @wr.ac.th ในการรายงานเท่านั้น]

มุมเรียนรู้  :  ฝึกเขียนเรียงความทางนิติ - รัฐศาสตร์ 

สมุดบันทึกการฝึกงาน [สำหรับหน่วยฝึกที่ให้จัดทำเป็นเล่ม] 

เล่มบันทึกการฝึกงานรัฐศาสตร์.pdf

การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน ณ สถานประกอบการ

มีนาคม - พฤษภาคม 2566

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

Kamphaeng Phet Provincial Court

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

SEO

ประกาศ

รายชื่อเข้านักเรียนที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2566

รายชื่อเข้านักเรียนที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 28 เมษายน 2566

การฝึกประสบการณ์ 

ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

มีนาคม - พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่ มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อ

ใบสมัครเข้ารับการฝึกประสบการณ์.pdf

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสารโปรดรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่แนบทุกฉบับ ดังนี้

กำหนดรับสมัครและจัดส่งเอกสาร ๒๗ มกราคม - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๒๗

สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๙– ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ฝึกประสบการณ์ในวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินทางไปฝึกประสบการณ์เองทั้งหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง

 

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ เมื่อเข้าร่วมครบตามเงื่อนไขเท่านั้น

คำเตือน ทั้งนี้หากพบว่านักเรียนฝ่าฝืนกติกาในการเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์ หรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงของทางโรงเรียนและสถานที่ฝึกประสบการณ์ รวมถึงบกพร่องในการประพฤติตนอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางสถานฝึกประสบการณ์ส่งตัวนักเรียนกลับ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด