QSCCS Watchara modle

แบบส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม วิชา ส 30242 [1.0 นก.]

สมาชิก 1 กลุ่ม มีได้ตั้งแต่ 1 แต่ไม่เกิน 7 คน

คลิกเพื่อเปิดดูเอกสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ GPAS 5 STEPS ที่เชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

ถอดบทเรียนกรณีศึกษา - เรื่องเล่าจากครู - เรื่องเล่าจากนักเรียน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผน GPAAS 5 step เยาวรุ่นนักลงทุน 2564.pdf

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 6/4 - 6/6

แบบส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม วิชา ส 30242 [60 คะแนน] (การตอบกลับ)