Learning unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต

Keywords : สงครามโลกครั้งที่ 2 | สงครามเย็น | องค์การสหประชาชาติ | WORLD WAR II | COLD WAR | UN | สถานการณ์ของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจในโลกยุคปัจจุบัน

ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน - บางไฟล์ขอสงวนสำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น

Learning unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Learning unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต

วิเคราะห์เหตุการณ์ในประเทศไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนที่สําคัญ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น องค์การสหประชาชาติ สถานการณ์ของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจในโลกยุคปัจจุบัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • สงครามโลกครั้งที่ 2

  • สถานการณ์โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

  • สงครามเย็น

  • องค์การสหประชาชาติ

  • สถานการณ์ของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจในโลกยุคปัจจุบัน

สำหรับครูนายสอนผ่านระบบออนไลน์ คลิก WAR II คลิก COLD WAR

PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต

สงครามเย็น สำหรับเผยแพร่ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับเผยแพร่ คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

วีดีโอประกอบการศึกษา Learning unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต