เตรียมตัวสอบกลางภาค ส 30265

รายวิชาเหตุการณ์ปัจจบัน (ส 30265)

ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/7 (ศิลป์)

รายวิชาเหตุการณ์ปัจจบัน (ส 30265) เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 20 คะแนน

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะและขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ

 • คำชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน

  • ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (15 - 20 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว และฝนคำตอบเป็นวงกลมทึบ □ ลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

   • เนื้อหาที่ออกในข้อสอบตอนที่ 1

    1. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต จำนวน 22 ข้อ ในเรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต หรือชีทสรุปที่นักเรียนจัดทำขึ้น

    2. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 unit 2 : สถานการณ์ไทย จำนวน 18 ข้อ ในเรื่องดังต่อไปนี้

     • การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475

     • เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

     • เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

     • เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พุทธศักราช 2565 ถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พุทธศักราช 2540

     • สามารถอ่านเพิ่มเติมจาก PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : สถานการณ์ไทย เหตุการณ์การเมืองไทยช่วง พ.ศ. 2475 - 2535 คลิกเพื่อดาวน์โหลด และชีทของนักเรียน

  • ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ (3 - 5 คะแนน) ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้

   • ขอบเขตการออกข้อสอบในตอนที่ 2 : ข้อสอบวัดทัศนคติของผู้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และการเชื่อมโยงประสบการณ์ วิภีชีวิต ความรู้ ความเชื่อ ตรรกะ กับสถานการณ์จำลองที่กำหนด ทั้งนี้ให้ตอบไม่น้อยกว่าข้อละ 200 ตัวอักษร

 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้สอบถามจากคณะกรรมการคุมสอบเท่านั้น

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบกลางภาคเรียน

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบกลางภาคเรียน

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนใช้ ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า ฝนคำตอบในวงกลมให้เต็ม ˜ หากต้องการแก้ไขคำตอบ ให้ลบคำตอบเดิมให้สะอาด มิเช่นนั้นโปรแกรมจะไม่ตรวจข้อสอบ

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน สำหรับช่อง Student ZipGrade ID ให้กรอกและฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

3. เริ่มทำข้อ 1 ด้านล่างนะครับ เลข 1 ด้านบนเป็นการฝนเลขประจำตัวนักเรียน

PS

น สิยา โลกวฑฺฒโน

What doesn’t kill you makes you stronger.

See you again when the nation needs it

Good luck in exams

Fighting

Khrū nāy


เจาะเนื้อหาที่จะออกสอบโดยละเอียด

เนื้อหาที่ออกในข้อสอบตอนที่ 1 (หน่วยที่ 1)

   • เนื้อหาที่ออกในข้อสอบตอนที่ 1

    1. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 unit 1 : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต จำนวน 22 ข้อ

     • สงครามโลกครั้งที่ 2

      • ประเทศในฝ่ายสัมพันธมิตร VS ฝ่ายอักษะ

      • สมญานามของฝ่ายสัมพันธมิตร

      • ชื่อบุคคลสำคัญต่าง ๆ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 (เป็นภาษาอังกฤษ)

      • การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของญี่ปุ่นหลังจบ WAR II

      • จุดเริ่มต้นของ WAR II

      • จุดเปลี่ยนของ WAR II ในทวีปยุโรป

      • ผลจาก WAR II ทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง

      • ความสูญเสีย

     • สงครามเย็น COLD WAR

      • ลักษณะของสงครามเย็น - ความขัดแย้งอุดมการณ์ทางการเมืองใดบ้าง

      • ทฤษฎีโดมิโน่

      • รูปแบบการปกครองเยอรมนีตะวันออก - เยอรมนีตะวันตกช่วง COLD WAR

      • สัญลักษณ์ของ COLD WAR

      • ชาติมหาอำนาจหลังจบ COLD WAR

      • กลัสนอสต์ -เปเรสตรอยคา

      • นโยบายจีนเดียว

      • สหประชาชาติ

      • นโยบายของ USA และ USSR

      • เหตุการณ์ครั้งที่ร้ายแรงที่สุดใน COLD WAR (เกือบมีสงครามนิวเครียร์)เนื้อหาที่ออกในข้อสอบตอนที่ 1 (หน่วยที่ 2)

เนื้อหาที่ออกในข้อสอบตอนที่ 1

2. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 unit 2 : สถานการณ์ไทย จำนวน 18 ข้อ

     • 2475

      • การแพร่แนวคิดการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเข้าสู่สยาม

      • เหตุผลการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครอง

      • หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

      • ประธานคณะกรรมการราษฎร

      • กบฎบวชเดช

      • วันรัฐธรรมนูญ

      • นายกรัฐมนตรีคนแรก

      • สาระสําคัญของพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

      • ลำดับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

     • 2516 - 2519

      • เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกตกหลังจากบินกลับจากป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

      • เหตุการณ์หลังการลาออกของจอมพลถนอม กิตติขจร

      • จุดจบของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

      • ผลกระทบของเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

      • สรุปเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

      • มาตรา 17

     • 2535

      • มูลเหตุการเกิดพฤษภาทมิฬ

      • “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

      • เหตุผลที่ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)เข้ามาก่อรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหวัน