การทดสอบปลายภาคเรียน รูปแบบ Online - นอกตาราง

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

3 มีนาคม 2565 - 18 มีนาคม 2565

การทดสอบปลายภาคเรียน รูปแบบ Online - นอกตาราง

รายวิชา ส 30231 การบริหารรัฐกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ให้นักเรียน Pitching ในประเด็น "การบริหารรัฐกิจกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม"

สำหรับครูนายและคณะกรรมการประเมิน คลิก

รายละเอียดกติกาและความรู้สำหรับนักเรียน

รายละเอียดกติกา

ความรู้ก่อนเริ่มกิจกรรม

ESD1002 : Pitching Technique คลิก

หลักสูตร การนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ : เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงามและน่าสนใจเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ผ่านเทคนิคการถ่ายทอด โดยการเล่าแบบ Story Telling

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้เข้าใจการสร้าง Pitch Deck ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อสำคัญในการนำเสนอธุรกิจ

• เพื่อให้สามารถถ่ายทอด ความน่าสนใจของธุรกิจให้ผู้ฟังและนักลงทุนเข้าใจได้ ผ่านการเล่าเรื่องราวแบบ Story Telling และการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการสร้าง Pitch Deck ให้สวยงาม

• เพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ