แผนการสอน

วิชาการบริหารรัฐกิจ

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การบริหารรัฐกิจ รหัสวิชา ส 30231

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [ม.5 แผนการเรียนศิลปศาสตร์ - นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์]

จำนวน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2.0 หน่วยกิต

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์หลักสูตร

 • การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดสาระแกนกลาง

 • แบบบันทึกแบบการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

 • คำอธิบายรายวิชา

 • โครงสร้างหน่วยรายวิชา

 • แบบบันทึกการวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

 • แบบบันทึกแนวทางการวัดผลประเมินผลรายวิชา

 • แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียน คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบคะแนน แล้วเลือกปีที่ต้องการตรวจสอบ

 • แบบบันทึกการวิเคราะห์จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 • แผนบูรณาการ

   • แผนบูรณาการสาระท้องถิ่น

   • แผนบูรณาการอาเซียน

   • แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

   • แผนบูรณาการทักษะชีวิต

   • แผนบูรณาการโรงเรียนสุจริต

 • รายงานผลการใช้สื่อ

ขออภัยในความไม่สะดวก - อยู่ในระหว่างการจัดทำ

ส่วนที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ............. จำนวน .. ชั่วโมง

  • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญ ที่มา และลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน .. ชั่วโมง

  • คลิกเพื่อไปยังเอกสารประกอบการสอนและสื่อประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ................. จำนวน .. ชั่วโมง

  • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 จำนวน .. ชั่วโมง

  • คลิกเพื่อไปยังเอกสารประกอบการสอนและสื่อประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 .................

  • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 จำนวน .. ชั่วโมง

  • คลิกเพื่อไปยังเอกสารประกอบการสอนและสื่อประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ..............................

  • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จำนวน .. ชั่วโมง

  • คลิกเพื่อไปยังเอกสารประกอบการสอนและสื่อประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ส่วนที่ 4 ภาคผนวกประกอบแผนการจัดการเรียนรู้

 • รออัปเดต

ส่วนที่ 5 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่สอน

 • สามารถดูได้ที่ Check the score แล้วเลือกปี / ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ

หากท่านใดที่สนใจไฟล์แผน MS Word แบบแก้ไขได้

กรุณาติดต่อที่ Line official : https://lin.ee/rLRLTb7

หรือทาง https://fb.me/ninesoc หรือแสกน QR CODE ด้านข้าง เพื่อติดต่อครับ