ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป + ทวีปแอฟริกา)

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

ศึกษา อภิปราย อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบในทวีปยุโรปและแอฟริกา สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและแอฟริกา รวมถึงอาเซียน สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา รวมถึงอาเซียน ที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ในการสืบค้นข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิค และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ และแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน ตลอดจนมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ มาตรฐาน ส 5.1 ตัวชี้วัดที่ ม. 2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 มาตรฐาน ส 5.2 ตัวชี้วัดที่ ม.2/1, ม.2/2 ,ม. 2/3 ,ม.2/4


โครงสร้างรายวิชา (Course structure)

ปรับปรุง 6 โครงสร้างรายวิชา เทอม 1.pdf

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

Learning unit 1 : มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่​

วีดีโอประกอบการสอน : Learning unit 1 : มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่​

Learning unit 2 : ทวีปยุโรป (Europe)

วีดีโอประกอบการสอน : Learning unit 2 : ทวีปยุโรป (Europe)

Learning unit 3 : ทวีปแอฟริกา (Africa)

วีดีโอประกอบการสอน : Learning unit 3 : ทวีปแอฟริกา (Africa)

Learning unit 4 : ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา​ (Disaster and natural resource management And environment in Europe and Africa)

  • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

  • เอกสารประกอบการเรียน

  • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา​ (Disaster and natural resource management And environment in Europe and Africa) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

  • ใบงาน

    • ใบงาน XX

  • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

วีดีโอประกอบการสอน : Learning unit 4 : ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา​ (Disaster and natural resource management And environment in Europe and Africa)