การขยายผล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 (2 : 3 : 4 : 3 : 4)

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

จุดส่งแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 (2 : 3 : 4 : 3 : 4)

ตรวจสอบการส่ง (ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น

มุมเอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ

รายการเอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ

โดยทางกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ได้ดำเนินการชี้แจง และแจ้งรายละเอียดเมื่อ 6 พฤษภาคม 2567 และที่ประชุม PLC กลุ่มบริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว  (ใช้อีเมล์โรงเรียนวัชรวิทยา @wr.ac.th ในการเปิดไฟล์เท่านั้น)

เอกสารที่คุณครูต้องใช้งาน จำนวน 2 ไฟล์

ตัวอย่างแผน (เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น)

ตรวจสอบการส่ง (ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยาเท่านั้น

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน