กิจกรรมหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5/1 - 5/7 ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๗  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ  โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน ๔๔ ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๒๐ น. - ๑๐.๕๐ น. (คาบเรียนที่ ๑ - ๓) ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนผังการจัดกิจกรรมและรายละเอียดการจัดงาน 7 มกราคม 2564

กำหนดการจัดกิจกรรม 

๐๗.๔๐ - ๐๘.๒๐ น.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดเตรียมสถานที่นำเสนอฯ

๐๘.๒๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มการนำเสนอผลงาน

                          - คณะกรรมการเดินตรวจผลงานของนักเรียน    

                          - นักเรียนเข้าชมนิทรรศการ

๑๐.๐๐ - ๑๐.๕๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม