ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

30 ต.ค. 2566 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2566

30 ต.ค. 2566 - สมุดคะแนน จะยึดตามวันที่ล่าสุดในสมุดคะแนน กรณีมีการส่งงานเข้ามาหลังเวลาที่อัพเดตในสมุดคะแนน ให้เก็บหลักฐานการส่งงานไว้ สมุดคะแนนไม่ได้อัพเดตตลอดเวลา แต่อัพเดตเป็นรายครั้งเมื่อครูผผู้สอนมาเช็คงานเพื่อลงคะแนน ยึดเวลาตาม Google from เป็นสำคัญ

30 ต.ค. 2566 - ไม่รับส่งสมุดแล็คเชอร์เป็นเล่ม รับเฉพาะการสแกนไฟล์ส่งเท่านั้น งานใดที่จะรับเป็นกระดาษ จะมีการแจ้งทุกครั้งและต้องส่งเป็นแบบออนไลน์ควบคู่ หากไม่ได้แจ้ง ให้ส่งเฉพาะผ่านระบบออนไลน์

จุดตรวจสอบสมุดคะแนนเก็บ [Excel 365]

กรุณาเลือกวิชาที่ต้องการตรวจสอบ โดยการกดเมนูที่ซ่อน แล้วกดที่รูปภาพ กรอกรหัสผ่าน และตรวจสอบได้เลยครับ

คะแนนรวม  วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1,2,5,6

คะแนนรวม  วิชา ส 30227 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

คะแนนรวม  วิชา ส 30229 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

คะแนนรวม  วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6

ตรวจทานกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ

ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ]