ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระบบตรวจสอบคะแนนสำหรับนักเรียน - ผู้ปกครอง - ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการตรวจสอบติดตามผลการเรียนของนักเรียน  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน รวมถึงติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

30 ต.ค. 2566 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 2-2566

30 ต.ค. 2566 - สมุดคะแนน จะยึดตามวันที่ล่าสุดในสมุดคะแนน กรณีมีการส่งงานเข้ามาหลังเวลาที่อัพเดตในสมุดคะแนน ให้เก็บหลักฐานการส่งงานไว้ สมุดคะแนนไม่ได้อัพเดตตลอดเวลา แต่อัพเดตเป็นรายครั้งเมื่อครูผู้สอนมาเช็คงานเพื่อลงคะแนน ยึดเวลาตาม Google from เป็นสำคัญ

30 ต.ค. 2566 - ไม่รับส่งสมุดแล็คเชอร์เป็นเล่ม รับเฉพาะการสแกนไฟล์ส่งเท่านั้น งานใดที่จะรับเป็นกระดาษ จะมีการแจ้งทุกครั้งและต้องส่งเป็นแบบออนไลน์ควบคู่ หากไม่ได้แจ้ง ให้ส่งเฉพาะผ่านระบบออนไลน์

ตรวจทานคะแนนฉบับส่งวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2566

ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ที่จะตรวจทานคะแนนของตนเอง หากไม่ตรวจทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคะแนนให้เป็นกรณีไป

ตรวจทาน 100 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ม.5 ทุกรายวิชา ภายใน 15 มี.ค. 2567 ก่อน 12.00 น.  หลังจากเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถแก้ไขเกรดได้

ตรวจทาน 100 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ม.6/6 ภายใน 1 มี.ค. 2567 ก่อน 12.00 น.  หลังจากเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถแก้ไขเกรดได้

ประกาศผลการเรียน 0 และ ร. ภาคเรียนที่ 2/2566 (12/3/2567)

ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ที่จะตรวจทานคะแนนของตนเอง หากไม่ตรวจทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคะแนนให้เป็นกรณีไป

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน "0, ร" รายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 ราย  คลิก

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน "0, ร" รายวิชา ส30227 การบริหารรัฐกิจ จำนวน 2 ราย  คลิก  (ตัดชื่อ น.ส.จิรัชมา ชมภู ออก แต่ไม่ได้เปลี่ยนไฟล์)

จุดตรวจสอบสมุดคะแนนเก็บ [Excel 365]

กรุณาเลือกวิชาที่ต้องการตรวจสอบ โดยการกดเมนูที่ซ่อน แล้วกดที่รูปภาพ กรอกรหัสผ่าน และตรวจสอบได้เลยครับ

คะแนนรวม  วิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1,2,5,6

คะแนนรวม  วิชา ส 30227 การบริหารรัฐกิจ ม.5/6

คะแนนรวม  วิชา ส 30229 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.6/6

คะแนนรวม  วิชา ส 30290 สังคมศึกษาเพื่อมหาวิทยาลัย ม.6/6

ตรวจทาน 50 คะแนน [ฉบับส่งวิชาการ] ใช้ @wr.ac.th

หากมีข้อผิดพลาด คะแนนไม่ตรงกับสมุดคะแนน โปรดติดต่อที่ 327 โดยด่วน 

ภายใน 8 .ค. 2567 ก่อน 12.00 น.  หลังจากเวลาดังกล่าว คะแนนที่ปรับจะปรากฎตอน 100 คะแนน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน มส., ร.

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60 – 80 % และรายชื่อนักเรียนที่แนวโน้มผลการเรียน "ร"  ทั้งนี้ กรุณาติดต่อครูผู้สอน ก่อนส่งเกรด

ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ที่จะตรวจทานคะแนนของตนเอง หากไม่ตรวจทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขคะแนนให้เป็นกรณีไป 

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60 – 80 % รายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 ราย

รายชื่อนักเรียนที่แนวโน้มผลการเรียน "ร" รายวิชา ส32103 เศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 ราย

รายชื่อนักเรียนที่แนวโน้มผลการเรียน "ร" รายวิชา ส30227 การบริหารรัฐกิจ จำนวน 2 ราย

สมุดประเมินผลชุมนุม 

ชุมนุมนิติรัฐ - กฎหมายและการเมือง 2/2566