แพลตฟอร์ม "WR Online" [เว็บไซต์ที่ 2]

เรียนออนไลน์วัชรวิทยา - สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online Leaning และ (Emergncy) Remote Instruction

พัฒนาระบบโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ระบบการเรียนการสอน - สอบผ่านระบบออนไลน์ WR MOODLE LMS

ห้องเรียนเสริมหลักสูตร [วันเสาร์] ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [2565]


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องติวออนไลน์

  • ข้อแนะนำสำหรับห้องติว

    1. เมื่อต้องการใช้ห้องติว ให้แจ้งแอดมิน เพื่อเปิดห้องติวให้ เพื่อที่ห้องจะรองรับได้ 250 คน

    2. สำหรับ ม.6 ให้ติดตามข่าวสารจาก Line Openchat แจ้งข่าวสารติว ม.6 ปี 2564 คลิกเพื่อเปิดลิงก์

ห้องเรียนพิเศษ - ห้องเรียนรวม - ห้องประชุม