แพลตฟอร์ม "WR Online"  [เว็บไซต์ที่ 2]

เรียนออนไลน์วัชรวิทยา - สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online Leaning และ (Emergncy) Remote Instruction

พัฒนาระบบโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ระบบการเรียนการสอน - สอบผ่านระบบออนไลน์ WR MOODLE LMS

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องติวออนไลน์ 

ห้องเรียนพิเศษ - ห้องเรียนรวม - ห้องประชุม

ห้องเรียนเสริมหลักสูตร [วันเสาร์] ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [2565]