PowerPoint [PPT]

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

Keywords : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ | กฎหมายเบื้องต้น | กฎหมายแพ่ง | กฎหมายอาญา | รัฐธรรมนูญ | กฎหมายปกครอง | กฎหมายภาษีอากร | กฎหมายแรงงาน | กฎหมายการรับราชการทหาร | กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค | กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก | กระบวนการยุติธรรม

ประกาศ 😍 หากท่านใดที่สนใจไฟล์แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน รวมถึงสื่อประกอบการสอนแบบ PDF + Word + สื่อแบบ PPT แบบแก้ไขได้ 

📱 กรุณาติดต่อได้ที่ 

💵 [มีค่าสนับสนุนสื่อเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์จ้า]