บทเรียนออนไลน์ รายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

(กฎหมายที่ประชาชนควรรู้, กฎหมายน่ารู้, กฎหมายสำคัญในชีวิตประจำวัน, กฎหมายสามัญประจำบ้าน, กฎหมายสำหรับเยาวชน, กฎหมายกับชีวิต)

โดย ครูมงคล สุขีลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

รายวิชากฏหมายที่ประชาชนควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมาย ศึกษากฎหมายไทยในเรื่องวิวัฒนาการ การจัดทำ การบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ

ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตระหนักในคุณค่า ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติไทยและอาเซียน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ ได้แก่

 1. ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายว่ามีประโยชน์และจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสังคม

 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาวิชากฎหมาย

 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่จะนำมาบังคับใช้ในสังคม ทั้งสังคมภายในประเทศและสังคมนานาประเทศ

 4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ของการร่างและการประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร

 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมายในสังคมไทย

 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ว่าด้วยระเบียบแห่งอำนาจรัฐและกำหนดหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดากฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่มีการตราออกมาใช้บังคับ

 7. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่ง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างถูกต้อง

 8. รู้และเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาว่ามีความสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมให้เคารพสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งจะมีความผิดและถูกลงโทษ

 9. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 10. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 11. รู้ เข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 12. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรับราชการทหาร รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารได้อย่างถูกต้อง

 13. รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและแนะแนวทางให้ผู้อื่นปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในสังคมไทยและสังคมโลก

 14. ตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย และสามารถหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้

แผนการจัดการเรียนรู้ - สื่อ PPT รายวิชา กฏหมายที่ประชาชนควรรู้

คลิกที่รูปเพื่อเปิด แผนการจัดการเรียนรู้ - สื่อ PPT รายวิชา กฏหมายที่ประชาชนควรรู้

Learning unit 0 : ปฐมนิเทศ

เเจกฟรี #เเบบฝึกหัดเเละข้อสอบกฎหมายในชีวิตประจำวันมอปลาย พร้อมเฉลย (หน้าที่พลเมือง ม.ปลาย) เพื่อการศึกษา ประกอบการเรียนการสอนของครูเเละสำหรับผู้ที่สนใจ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร คลิก

Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย [น. 1 - 5]

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย [น.1 - 5] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  • ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย

  • ความหมาย ลักษณะสำคัญ และความสำคัญของกฎหมาย

  • ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่น

  • ที่มาของกฎหมายและระบบกฎหมาย

  • ประเภทของกฎหมาย

  • ที่มาของกฎหมายและการยกร่างกฎหมาย

  • การพิจารณาและขั้นตอนในการจัดทำกฎหมาย

  • ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร

  • การบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลการบังคับใช้กฎหมาย

 • ใบงาน

  • ใบงานหน่วยที่ 1 (1)

  • ใบงานหน่วยที่ 1 (2)

  • ใบงานหน่วยที่ 1 (3)

  • ใบงานหน่วยที่ 1 (4)

  • ใบงานหน่วยที่ 1 (5)

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 2 : รัฐธรรมนูญ [น.6]

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 2 : รัฐธรรมนูญ [น.6] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • ใบงาน

  • ใบงานหน่วยที่ 2 (6)

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 3 : หลักกฎหมายแพ่ง [น.7]

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 3 : หลักกฎหมายแพ่ง [น.7]

 • ใบงาน

  • ใบงานหน่วยที่ 3 (7)

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 4 : หลักกฎหมายอาญา [น.8]

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 4 : หลักกฎหมายอาญา [น.8] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • ใบงาน

  • ใบงานหน่วยที่ 4 (8)

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Learning unit 5 : กฎหมายสำคัญที่น่าสนใจ [น.9 - 14]

 • แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

 • เอกสารประกอบการเรียน

 • PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ Learning unit 5 : กฎหมายสำคัญที่น่าสนใจ [น.9 - 14] คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

  • กฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

  • กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

  • กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

  • กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

  • กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

  • ปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยและแนวทางป้องกันแก้ไข

 • ใบงาน

  • ใบงานหน่วยที่ 5 (9)

  • ใบงานหน่วยที่ 5 (10)

  • ใบงานหน่วยที่ 5 (11)

  • ใบงานหน่วยที่ 5 (12)

  • ใบงานหน่วยที่ 5 (13)

  • ใบงานหน่วยที่ 5 (14)

 • แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รวมคลิปเนื้อหาเรียนออนไลน์เรื่อง #กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

รวมคลิปเนื้อหาเรียนออนไลน์เรื่อง #กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายบุคคล

https://youtu.be/rURAgCzOrDA

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายนิติกรรม

https://youtu.be/mXy9eoRk8M0

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายครอบครัว

https://youtu.be/dlROrLGGoQQ

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายมรดก

https://youtu.be/DeDvtAw4h-E

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายสัญญา

https://youtu.be/BRg9EMflxrs

Ep. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - กฎหมายทรัพย์สิน

https://youtu.be/WrHlUsmaetA

Ep. กฎหมายอาญา - ลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญา

https://youtu.be/HNGpOJqLGSY

Ep. กฎหมายอาญา - โครงสร้างการรับผิดทางอาญา

https://youtu.be/dUumP8_yjW4

เหมาะสำหรับ

นักเรียนที่ศึกษาด้วยตัวเอง เตรียมสอบประจำภาค และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คุณครูที่ต้องการทบทวนเพื่อเตรียมสอน

บุคคลทั่วไปที่สนใจเหตุการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ติดตามลิงค์คลิปจริงและคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ >>>

https://m.youtube.com/channel/UCBjtqU4byDn2qY1xaOptgYQ

#สังคมครูกนก