บทเรียนออนไลน์ ส 30242  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

Keywords : เศรษฐกิจพอเพียง | การพัฒนาที่ยั่งยืน   | 

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

วัตถุประสงค์  

เมื่อจบ  Learning unit 1 จะทำให้นักเรียนสามารถ

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 1 : เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง