บทเรียนออนไลน์ ส 32103  เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย 

Keywords : สหกรณ์ | เศรษฐกิจในชุมชน

นายมงคล สุขีลักษณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (@wr.ac.th) เท่านั้น

Learning unit 2 & 3 : หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ & หลักสหกรณ์ ฉบับ Mix& match

เพื่อความสะดวกและรวบรัดในเนื้อหา จึงจับ 2 หน่วยการเรียนรู้มาเรียนแบบควบคู่กันในคราวเดียว

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่  2 & 3

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 2 & 3 นักเรียนสามารถ

PPT For NINE 2&3 Click

32103 หน่วย 2 + 3 Mix แผนพัฒนา 13 ฉบับ.pdf

อ่านเพิ่มเติม : การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเอกสารสำหรับ [วร.]  คลิกเปิดฉบับเผยแพร่

Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่  3 

เมื่อนักเรียนเรียนจบ Learning unit 3 :  ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย นักเรียนจะสามารถ

สาระการเรียนรู้

[สำหรับ ปี 2563 - 2564] PowerPoint - เอกสาประกอบการเรียนรู้ - ใบงาน  Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย 

วีดีโอศึกษาเพิ่มเติม Learning unit 3 : ระบบสหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนของไทย