การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน 

กิจกรรมหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5/1 - 5/7 ปีการศึกษา 2564

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ (5/1-5,7) และนายพรชัย โพธิ์มาก (5/6) โรงเรียนวัชรวิทยา

VLOG REVIEW ผลงานนักเรียน

บอร์ดโครงงานแต่ละกลุ่ม

บอร์ดโครงงาน ม.5/1

บอร์ดโครงงาน ม.5/2

บอร์ดโครงงาน ม.5/3

บอร์ดโครงงาน ม.5/4

บอร์ดโครงงาน ม.5/5

บอร์ดโครงงาน ม.5/6

บอร์ดโครงงาน ม.5/7