กิจกรรมหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5/1 - 5/7 ปีการศึกษา 2564

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ และนายพรชัย โพธิ์มาก โรงเรียนวัชรวิทยา

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 44 ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวัน 14 - 16 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)


 • แบบประเมินการนำเสนอผลงาน "การนำเสนอผลงานการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้


จุดส่งงานของนักเรียน [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

24 มกราคม 2565 - 18 มีนาคม 2565 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2564

 1. ส่งเอกสารลงทะเบียนหัวข้อ (ไฟล์ คบ.1 และ คบ.5)

 2. ส่งเอกสารแบบฟอร์ม คบ. ฉบับพิมพ์ทุกไฟล์

 3. ส่งไฟล์แผ่นพับนำเสนองาน (PDF & WORD)

 4. ส่งงานออกแบบบอร์ด ขนาด A3

 5. ส่งงานคลิป V-LOG (เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการได้)

 6. ส่งงานภาพกิจกรรม (เฉพาะกลุ่มที่ดำเนินการได้) ส่งได้ครั้งละ 15 ภาพ หากเกิน สามารถส่งแบบฟอร์มเพิ่มได้ไม่จำกัด


ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3

แผนผังการจัดกิจกรรมและรายละเอียดการจัดงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม

๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

๐๗.๔๐ - ๐๘.๒๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดเตรียมสถานที่นำเสนอฯ

๐๘.๒๐ – ๑.๐๐ น. เริ่มการนำเสนอผลงาน

- คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน

- นักเรียนเข้าชมนิทรรศการ

.๐๐ - ๑.๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม


เอกสารครูนาย

 • หัวข้องานไกด์ไลน์สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/1 - ม.5/7 คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบประเมินการนำเสนอผลงาน "การนำเสนอผลงานการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

 • แบบสรุปหัวข้อและการจัดคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงาน (รอปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปี 2564) คลิกเพื่อเปิดเอกสาร