กิจกรรมหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายวิชา ส 32103 เศรษฐศาสตร์ ชั้น ม.5/1 - 5/7 ปีการศึกษา 2564

โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ และนายพรชัย โพธิ์มาก โรงเรียนวัชรวิทยา

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เนื่องจากในภาคเรียนนี้ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ QSCCS และจัดทำผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามแนวคิดฯ และนำเสนองานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ลงมือปฎิบัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ  โดยมีผลงานเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการฯ จำนวน 44 ผลงาน โดยจัดกิจกรรมในวัน 14 - 16 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

เอกสารหน่วยบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กดเพื่อดูส่วนที่ซ่อน)


สำหรับนักเรียน ให้ใช้แบบฟอร์มโครงงานบูรณาการ คบ.๑, คบ.๓, คบ.๔, คบ.๕, คบ.๖ และ คบ.๘ นอกนั้นไม่ใช้

จุดส่งงานของนักเรียน [คลิกเพื่อดูส่วนที่ซ่อน]

24 มกราคม 2565 - 18 มีนาคม 2565 - กิจกรรมนิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2564 

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารโครงงานฯ

ตัวอย่าง V-log (หากสามารถดำเนินการได้)

ตัวอย่างบอร์ด ขนาด A3

แผนผังการจัดกิจกรรมและรายละเอียดการจัดงาน 

กำหนดการจัดกิจกรรม

๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

๐๗.๔๐ - ๐๘.๒๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดเตรียมสถานที่นำเสนอฯ

๐๘.๒๐ – ๑.๐๐ น. เริ่มการนำเสนอผลงาน

                          - คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอผลงานของนักเรียน    

                          - นักเรียนเข้าชมนิทรรศการ

.๐๐ - ๑.๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

เอกสารครูนาย