ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบคะแนน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พัฒนาระบบ โดย นายมงคล สุขีลักษณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประกาศ

29 ส.ค. 2564 - ประกาศคะแนน 100 คะแนนพร้อมเกรด [ไม่เป็นทางการ]

 • วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้น ม.5/4 - 6

 • วิชา ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

 • วิชา ส 30242 เศรษฐกิจฯ ม.6/6 ม.6/5

 • วิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

3 ก.ย. 2564 - ประกาศ 50 คะแนนแรก (ทางการ)

29 ส.ค. 2564 - ประกาศคะแนน 50 คะแนนแรก [ไม่เป็นทางการ]

 • วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้น ม.5/4 - 6

 • วิชา ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

 • วิชา ส 30242 เศรษฐกิจฯ ม.6/6 ม.6/5

นักเรียนคนใดที่ติดสถานะ "น่าเป็นห่วง" ขอให้ดำเนินการติดต่อครูผู้สอนเพื่อส่งงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.

25 ส.ค. 2564 - ประกาศคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนข้อเขียน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ชั้น ม.5/4 - 6 แล้ว

1 ก.ค. 2564 - เรียนครูผู้สอนทุกท่าน ขอความร่วมมือครูผู้สอนทุกรายวิชาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช็คชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการติดตามปัญหาการเข้าเรียน Onilne ของนักเรียนรายบุคคล

4 เม.ย. 2564 - เปิดระบบคะแนน ภาคเรียนที่ 1-2564

คะแนนรวม วิชา ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4 (ประกาศเกรดไม่เป็นทางการ)

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน ภูมิศาสตร์ 2 ชั้น ม.2/4

รายการภาระงาน ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

 1. ใบงาน 1 - 4 (รวม 30 คะแนน)

  • ปฎิบัติการ Google map

  • Mind map เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ [ครบกำหนดส่งแล้ว]

  • ปฎิบัติการแผนที่ทวีปยุโรป หน้า 212 ลงกระดาษ A4

  • Mind map ทวีปยุโรป

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 22101 ภูมิศาสตร์ 2 ม.2/4

คะแนนประจำหน่วย [วัดพัฒนาการ - ไม่ตัดเกรด]

คะแนนสอบก่อนเรียน Learning unit 1 : มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่​ คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนหน่วย 1

คะแนนสอบก่อนเรียน Learning unit 2 : ทวีปยุโรป (Europe) คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนหน่วย 2

คะแนนสอบก่อนเรียน Learning unit 3 : ทวีปแอฟริกา (Africa) คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนหน่วย 3

คะแนนสอบก่อนเรียน Learning unit 4 : ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา​ (Disaster and natural resource management And environment in Europe and Africa) คลิกเพื่อตรวจสอบคะแนนหน่วย 4

คะแนนรวม วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/6 (ประกาศเกรดไม่เป็นทางการ)

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/6

รายการภาระงาน วิชา ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน

 1. สอบเก็บคะแนน [ในชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง]

 2. กิจกรรม IS การศึกษาค้นคว้าอิสระ 15 - 20 คะแนน [อยู่ในระหว่างการปฎิบัติ]

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30265 เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.5/4 - 5/6

คะแนนรวม วิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - 6/6 (ประกาศเกรดไม่เป็นทางการ)

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - 6/6

รายการภาระงาน ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. สมุดจดแล๊กเซอร์ติวสอบ [ตรวจความก้าวหน้า 2 รอบแล้ว]

 2. สอบกลางภาค

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - 6/6

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30242 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ม.6/4 - 6/6

คะแนนรวม วิชา ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6 (ประกาศเกรดไม่เป็นทางการ)

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30232 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 6/6

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

คะแนนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส 30232 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.6/6

คะแนนรวม วิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6

ระบบตรวจสอบคะแนน - สมุดคะแนน วิชา ส 30234 ความถนัดทางนิติ - รัฐศาสตร์ ม.6/6